GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | Belediye disiplin Kurulu

T.C.
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 32058771.00.00 (01)-1248
Konu: Disiplin Kurulunun Kurulması
14.01.2015


BAŞKANLIK MAKAMINA

      Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 17.09.1982 Tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 24.10.1982 gün ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

     21.07.2005 Tarih ve 25882 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinin B bendinde:

B: BELEDİYE DİSİPLİN KURULU
 "1 —Büyükşehir belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği genel sekreter yardımcılardan birinin başkanlığında;
 a) Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,
 b) Personel Şube Müdürü
 c) Kararlar şube Müdürü
 d) Fen İşleri Daire Başkanlığında görevlendirilecek bir şube müdüründen kurulur.

  2 -Belediyelerde; Belediye Başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden kurulur."
     Denilmektedir.

     Söz konusu edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin, Kurulların Kuruluşuna İlişkin Esaslara istinaden görev yapmak üzere aşağıda yazılı isimlerden DİSİPLİN KURULU'NUN oluşturulmasını olur'larmıza arz ederim

                                                                                                   Faruk BİLGİLİ               
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü V.

Uygun Görüşle Arz Ederim.
           14.01.2015
       Av. Kadir EROL
   Başkan Yardımcısı

O L U R

14.01.2015
Refik YILMAZ
Belediye Başkanı


BELEDİYE DİSİPLİN KURULU

1) Av. Kadir EROL  BAŞKAN Belediye Başkan Yardımcısı
2) Ahmet TURAN ÜYE İmar ve Şehircilik Müdürü V.
3) Ahmet DEDETÜRK ÜYE Temizlik İşleri Müdürü
4) Emine Aksel TÜMER ÜYE Mali Hizmetler Müdürü V.
5) Ali ALAN ÜYE Bem-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı
Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA