GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | 2015 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

GEMLİK BELEDİYESİ İLE HİZMET-İŞ SENDİKASI
ARASINDA YAPILAN 2016-2017 YILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

  1. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1. TARAFLAR :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi işveren GEMLİK Belediyesi ile işverenin bu Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçileri temsile yetkili HİZMET-İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) SENDİKASI arasında akdedilmiştir.

 

MADDE 2. TANIMLAR  :

           Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

           1) Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası “HİZMET-İŞ”  veya “SENDİKA”

           2) GEMLİK Belediye Başkanlığı “İŞVEREN” veya “BELEDİYE”

           3) İşletmenin bütünü sevk ve idareye yetkili olanlarla işyerinde işveren adına hareket eden ile işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere  “İŞVEREN VEKİLİ”

           4) Ekleri ile birlikte bu Toplu İş Sözleşmesi “SÖZLEŞME” veya “TİS”

           5) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsamı içerisinde belirtilen tüm işyerleri, bunların eklentileri ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri  “İŞYERİ”

           6) Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafı olan işverenin iş organizasyonu kapsamındaki bütün işyerlerinde çalışan Hizmet-İş (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası) üyeleri “ÜYE”

           7) Bu Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı tüm işçiler “İŞÇİ” olarak anılacaktır.

 

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2017 tarihi mesai bitiminde sona ermek üzere 2(iki) yıl süreli olarak akdedilmiştir.

 

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI  :

            1) Yer olarak; İşverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içinde kurulacak olan idari, ekonomik teknik veya hukuki yönden işverene bağlı işyerleri, işyerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçları ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bütün yerleri kapsar.

            2) Şahıs olarak; İşverenin iş organizasyonu kapsamındaki işyerlerinde çalışan veya sözleşme süresi içinde işe alınan Hizmet-İş üyelerini kapsar.

 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN AMACI  :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi; üyelerinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır, yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına uygun refah düzeyine ulaşmak için yeterli ücret almalarını. İşyerinde sosyal güvenliğin sağlanmasını, işçi sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını işçilerin işsizlik korkusundan uzak geleceğe güvenle bakmalarını, sevgi ve kardeşliğe dayalı bir anlayışla GEMLİK halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, barış içinde bir çalışma hayatını düzenlemeyi amaç edinir.

MADDE 6. YARARLANMA ŞARTLARI  :

a)      İşçilerin sözleşmeden yararlanmaları sendikaya üye olduğu tarihten itibaren başlar.

b)      Sözleşmenin imza tarihinde sendika üyesi bulunanlar yürürlük tarihinden itibaren sözleşmeden yararlanırlar.

c)      Sözleşmenin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup ta ayrılanların sözleşmeden yararlanmaları taraf işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma aidatı ile sözleşmeden yararlanma sözleşmenin imza tarihinden sonra mümkündür.

d)     Sözleşmenin başlangıç tarihi olan 01.01.2015 tarihinde sendika üyesi bulunup ta sözleşmenin imza tarihinden önce emekliye ayrılanlar, ölüm, muvazzaf, askerlik ve evlilik nedeni ile işyerinden ayrılmak zorunda kalanlar ile malulen emekliye sevk edilenler ve imza tarihinden önce işten çıkartılan işçilerde sözleşme ile getirilen haklardan Kıdem Tazminatı farkı dahil çalıştıkları süre ile orantılı olarak sendika üyelik aidatını ödemek kaydıyla yararlanırlar.

e)      Sözleşmenin yürürlük süresi içinde kadrolu işe giren veya işyerinde mevsimlik olarak çalışıp ta kadroya geçen sendika üyesi işçiler sözleşmeden aynı oranda yararlanırlar.

f)       Sözleşme hükümlerinden kadrolu işçiler, sözleşmenin yürürlük süresi içinde işe alınan ve Hizmet-İş Sendikasına üye olan geçici-mevsimlik işçilerde imzalanan sözleşme ile ücret ve diğer sosyal yardımlardan çalıştıkları sürece aynen yararlanırlar.

g)      İşbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde sendika Genel Merkez veya Şubesi sözleşmeden yararlanacakları liste halinde işverene bildirir. Taraf sendikanın yetki alması şartı ile sözleşmede belirtilmiş ve sendika tarafından belirlenecek işyeri baş temsilcisi, temsilciler, disiplin kurulu üyeleri ve izin kurulları gibi kurullarda görev alacaklar sözleşme imzalanmadan öncede yetkili sendika tarafından oluşturulabilirler. 

MADDE 7. TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKİTLERİNE ETKİSİ  :

a)      Sözleşmenin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan hizmet akitlerini işçi aleyhine olan hükümlerin yerini bu sözleşmenin hükümleri alır. İşbu sözleşmede düzenlenmeyen hususlar hakkında MER-İ Kanun, Tüzük ve Yönetmelikleri uygulanır. Kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile hizmet akitleri her türlü hükümleri ihtiva eder. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar sözleşmede yer almasa bile bu hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir. 

b)      Her ne sebeple olursa olsun sona eren sözleşme hükümleri o tarihte sözleşmeden yararlanmakta olan üyelerin şahıslarına münhasır olmak üzere yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ  :

a)      İşveren 4857 sayılı kanuna dayanılarak Takım Sözleşmesi yapmak suretiyle veya işçilere yapılacak ferdi hizmet akitleri ile veya sözleşmeli personel uygulaması ile sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Hizmet-İş Sendikası üyesi olmayanlarla sendikasız veya bir başka sendikanın üyelerine uygulanamaz. (Ancak bu sözleşmenin çalışma süreleri İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin kanun hükümleri üye olmayanlara da uygulanır.)   

b)      İşveren sözleşmeden yararlanan taraf sendika üyesi işçiler arasında ayrım yapamaz. Sözleşme ile belirlenen ücret zammı ve diğer sosyal yardımların dışında sendikanın muvafakati olmadan sözleşmeden yararlanan işçilerin ücret ve diğer sosyal yardımlarında eksiltme veya yükseltme yapamaz. İlave artışlar sağlayamaz. (Sendikasız veya başka sendika üyeleri içinde aynı hükümler geçerlidir.)  

c)      İşveren tarafından (a) bendinde belirtilen kimselere bu sözleşme ile sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu haklar ve yararlar sağlandığı taktirde veya (b) bendinde belirlenen hususlar hilafına hareket ettiği taktirde sendikanın durumu işverene yazılı bildirdiği tarihten itibaren işveren en geç 1 ay içerisinde yanlış uygulamaya son verir. Yanlış uygulamaya esas olan ödemeler geri alınır. Şayet işveren yanlış uygulamada ısrar ederse (a ve b) bentlerinde belirtilen kimselere yanlış uygulama sonucu ödeme yapmaya devam ederse, bu ödemelerdeki miktarların aynısını sözleşmeden yararlanan tüm Hizmet-İş Sendikası üyeleri sözleşme ile elde ettikleri kazanımlarına ilaveten ek bir hak olarak ödemek zorundadır.   

MADDE 9. SENDİKAL FAALİYETLERE İMKAN SAĞLAMAK:

a)      Sendika yöneticileri ve Şube Yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda haber vererek işyeri yetkilileri ile görüşürler. 

b)      Sendika ve şube yöneticileri, işverene önceden haber vererek  her iki tarafında uygun gördüğü bir zamanda ve iş saatleri içerisinde işçilerle görüşebilirler. Bu konuda işveren yöneticilere her türlü kolaylığı sağlar.   

MADDE 10. SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)      Sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri şunlardır;

1-      İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma uyumunu sağlamak

2-      İşçi ve işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki ferdi şikayetlerin halli prosedürü dahilinde mevzuata ve sözleşmeye uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olmak.

3-      Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak.

4-      İşyerinde iş barışının sürekliliğine çalışmak.

5-      Baş temsilci ve temsilciler işverene haber vererek mühim ve acil vakaların oluşması halinde mesai saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilirler ve bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da aynen yapılır.

6-      Yasalar ve sözleşmeden kaynaklanan yetkilerini kullanmak. 

b)      Sendika temsilcileri yukarıdaki bentlerde belirtilen görevlerini yapabilmek için temsilci seçimine esas işyeri merkezinde çalıştırılırlar. 

c)      Temsilciler sendikal faaliyetlerini işyeri baş temsilcisi ile birlikte yaparlar.    

MADDE 11. YÖNETİCİ VE TEMSİLCİ İZİNLERİ :

A-Yönetici izinleri: Sendika Şube Yöneticilerine TİS’in yürürlülük tarihinden itibaren sendikal görevlerini ifa edebilmeleri için bir tam yıl içinde tamamı için 100 gün sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık izinden mahsup edilemez. Sendikanın talebi işverenin  onayı ile ücretli izinli sayılır.

B-Baş temsilci izni: Sendika Baş Temsilcileri Sendikaca talep edilen Olağan Toplantılar için Sendikanın önceden yaptığı yazılı bildirimine uygun olarak, Olağan Üstü Toplantılar için ise yazılı bildirimin bilahare iletilmesi şartı ile işverenle mutabakat sağlamak sureti ile haftada  1 gün Sendika veya Şubesine gidebilirler.  

C-Temsilci izinleri: İşyeri Sendika Temsilcilerinin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için ayda 2 (iki) gün izin verilir.

D-Kadın Komitesi üyeleri izinleri: Kadın Komitesinde görev alan komite üyesi kadın çalışanların sorunları ve bunların çözülmesi yönünde faaliyetlerde bulunmaları için ayda 8 saat sendikal izin verilir. Ancak sendikanın talebi işverenin onayı ile ücretli izinli sayılır.

E-Kültür Sanat Komitesi üyeleri izinleri: Kültür Sanat Komitesi başkanına kültür sanat faaliyetlerinde bulunmaları için ayda 8 saat sendikal izin verilir. Ancak sendikanın talebi işverenin onayı ile ücretli izinli sayılır. 

F-Engelliler Komitesi Üyeleri İzinleri: Engelliler Komitesi Başkanına gerekli faaliyette bulunmaları için ayda 8 saat sendikal izin verilir. Ancak sendikanın talebi işverenin onayı ile ücretli izinli sayılır. 

G-Diğer İzinler: Sendika temsilcilerine ve üyelerine Kongre, Konferans, Seminer, Denetim, Onur Kurulu ve Temsilciler Meclisi gibi toplantılarına katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıda düzenlenmiş şekle göre sendikal izin verilir. Ancak sendikanın talebi işverenin onayı ile ücretli izinli sayılır.

 

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                                          YILLIK İZİN SÜRESİ

    01 -     50 işçi çalıştıran işyerinde                                                       20 gün

   51 -    100 işçi çalıştıran işyerinde                                                       30 gün

 101 -    200 işçi çalıştıran işyerinde                                                       40 gün

 201 -    500 işçi çalıştıran işyerinde                                                       60 gün

 

            Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir Seferde işyeri işçi sayısının %5’inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması İşverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar için %5 oranı aranmaz. 

            Genel Kurullara katılmak üzere seçilen ve sendikaca isimleri Bildirilen delegelere Genel Merkez Genel Kurulu için beş işgünü, Şube Genel Kurulu İçin iki işgünü ücretli izin verilir. 

            Konfederasyon Genel Kuruluna seçilen delegelere Sendikanın Yazılı olarak bildireceği gün sayısı kadar sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık ücretli İzinden mahsup edilemez ve l0 günü geçemez.

Sendikal izinli geçirilen süreler iş süresinden sayılır. Sendikal İzin kullananlardan herhangi bir ücret kesintisi yapılamaz. Sendikal izin kullananlar ücret ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar. Sendikal izin yıllık ücretli izinden mahsup edilemez. 

 

MADDE 12. SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI:

            a) Hizmet-İş Sendikasının bütün kademelerinde görevli yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, işyeri sendika baş temsilcileri ile temsilcilerin rızası alınmadan işi ve işyeri değiştirilemez. Toplu iş sözleşmesine bağlı çalışmaları yüzünden cezalandırılamaz. 

            b) Hizmet-İş Sendikasının yönetim kurullarında  veya başkanlığında görev alarak, kendi isteği ile işyerinden ayrılan işçilerin iş sözleşmesi askıda kalır. Bu işçiler;

            1- Dilerlerse iş sözleşmeleri askıya alındığı tarihte işten ayrılıp bu tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin feshederek kıdem tazminatına hak kazanırlar. Yine isterlerse sendikadaki görev yaptıkları süresi içerisinde iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına halk kazanabilirler. Her iki halde de kıdem tazminatında bu fesih tarihindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır.

                2- Sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, seçilememek, çekilmek veya her ne sebeple olursa olsun son bulması yada profesyonel sendika yöneticiliğinin sona ermesi üzerine işverenden işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren, talep tarihinden itibaren 1 ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe almak zorundadır. Bu takdirde işçinin ücret ve eski kıdem hakları saklı tutularak sözleşme ile getirilen haklar ücretine ilave edilir. Bu hakkın kullanılması teşekküllerdeki görevin ya da profesyonelliğinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir. 

            c) (a) bendi hilafına işçinin iş sözleşmesinin feshi halinde işyerinde çalışan işçi sayısına ve işçinin kıdemine bakılmaksızın 4857 sayılı İş Kanunun 18., 19., 20. ve 21.madde hükümleri uygulanır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.  

            d) (a) bendi hilafına işçinin işinin/işyerinin değiştirilmesi halinde, işi ve/veya işyeri değiştirilen işçiye, işinden ve/veya işyerinden ayrı kaldığı her gün için 1 günlük giydirilmiş ücreti tutarında ilave ücret ödenir. İşi/işyeri değiştirilen işçinin, işveren tarafından 15 gün içinde işine ve/veya işyerine iade edilmemesi halinde, ödenmesi gereken ücret miktarı herhalde işçinin 12 aylık brüt giydirilmiş ücreti tutarından az olamaz.  

            e) İşverenin (b/2) bendi hilafına hiç işe başlatmaması veyahut ta işe başlatıp ta uygun iş vermemesi halinde ayrıca cezai şart olarak iki yıllık giydirilmiş ücreti tutarında tazminat öder. Ayrıca işçinin kanunlar, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmesinden doğan tazminat hakları ile diğer hakları saklıdır. Yöneticilerin işe başlatılmasında ve kıdem tazminatı ve cezai şart olarak ödenecek tazminatın tespitinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal kıdemde ve durumda olan işçinin almakta olduğu aylık giydirilmiş ücreti esas alınır. 

             f) Malûllük, yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı için veya herhangi bir sebeple işe dönmek istemeyen yahut ta verilecek işi kabul etmeyen yöneticinin isteği halinde halen toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta olan emsal bir işçinin aldığı ücret ve tüm haklar üzerinden kıdem tazminatı ödenmek şartı ile iş sözleşmesi feshedilir.   

MADDE 13. SENDİKANIN YARARLANACAĞI ARAÇ VE GEREÇLER:

            Sendika konferans, Eğitim, Seminer ve benzeri sosyal içerikli toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden önceden haber vermek kaydı ile ücretsiz olarak yararlanır.   

MADDE 14. SENDİKA ÜYELİK AİDATI VE DİĞER KESİNTİLER :

A)İşveren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu-İş Sözleşmesi Kanununun 18. maddesi gereği kesmeye mecbur olduğu üyelik ve dayanışma aidatlarını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden (30) gün içinde herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmak ve kesinti listesinin bir nüshasını işyerinin bağlı bulunduğu şubeye, bir nüshasını da sendika genel merkezine posta ile yada e-mail adresine (hizmet-is@hizmet-is.org.tr)  göndermek zorundadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni dönem için yetki verilmesi halinde sendikanın yazılı talebi aranmaksızın işveren tarafından üyelik aidatı kesintileri yapılarak yukarıda belirtilen usul çerçevesinde sendikaya ödenir. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez.  

B)İşveren, T.İ.S.’in yürürlük tarihi ve imza tarihleri arasındaki sürede doğacak olan sendika üyelik aidat farklarını işçi ücretlerinden kesip sendikanın bildireceği hesap numarasına yatırır.   

MADDE 15. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İSİM LİSTESİNİN VERİLMESİ :

            İşveren veya işveren vekilleri sendika ve şubece isim listesi istemesi halinde. Çalışan işçilerin (üye olamayanlarda dahil) isim listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.    

MADDE 16. SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ  :

            Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretlerinden her ne sebeple olursa olsun bir indirim yapılamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde unvan, kademe ve derecelerinde v.s. şartlarında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.    

MADDE 17. İŞÇİLERİN YAZILI EMİR İSTEME HAKKI  :

            İşçi kendisine verilen emirleri kanun ve sözleşmeye aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığı ile emrin, yasalara ve sözleşmeye aykırılığını, emri veren amirine derhal bildirir. Amir, verilen bu emrin yapılmasında ısrar ederse emri yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Bu takdirde işçi, emri derhal yerine getirir. Ancak, işçinin suçu olsa bile sorumlu tutulamaz ve hakkında disiplin takibatı yapılamaz. İşçinin amirine baş vurmasına rağmen amir emrini yazılı vermemekte direnirse o işin yapılmamasından işçi sorumlu tutulamaz. Emir yazılı olsa dahi işin yapılmasından işçinin de kanuni cezaya çarptırılması bahis konusu olan hallerde amirin emri yerine getirilemez. Şu kadar ki, vasıtadaki noksanlıkları işçi emri veren amire bildirmek zorundadır. Trafik Kanun ve Tüzüğünün öngördüğü evsaf ve şartlara haiz olmayan araçları kullanmaya işçi zorlanamaz ve bu noksanlıklardan dolayı vasıtayı kullanmaktan imtina eden işçi hakkında disiplin takibatı yapılamaz. Sefer sırasında meydana gelen arızalar bu hükmün dışındadır. Şu kadar ki, vasıtadaki noksanlıklar işçi emri veren amire yazılı olarak bildirmek zorundadır.     

MADDE 18. İŞE GEÇ GELME  :

            Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçiyi işveren tam veya yarım gün içinde işe başlatıp başlatmamakta serbesttir. Yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler veya ulaşım araçlarının kesintiye uğradığı hallerde işe gelemeyen işçi o gün mazeretini belgelemek kaydı ile ücretli izinli sayılır.  

MADDE 19. İŞYERİ TEMSİLCİ ODASI VE İLAN TAHTASI  :

            İşveren her işyerinde çalışan tüm işçilerin % 50 (yüzde elli) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için gerekeni yapar. Ayrıca çalışmalarını sürdürmek amacıyla işyerinin uygun bir yerinde imkan varsa lokal içinde bir temsilcilik odası temin etmek zorundadır.

a)                  İşveren temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap, dahili hatlı telefon, bir bilgisayar, duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemelerini bulundurur.

b)                 İşçi lokalinde bir soğutucu dolap bulundurulur. İşveren lokal içerisinde 100x200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurmak zorundadır. Bu ilan tahtalarına asılacak her türlü ilan, bildiri, bülten, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulundurulması şarttır. Bu tahtalara asılacak her türlü ilan, bildiri, bülten ve yazılardan doğacak sorumluluk sendikaya aittir. Bu tahtaya başka sendikaların ilan ve bildirileri asılamaz.  

MADDE 20. BRANŞTA ÇALIŞMA  :

a)                  Her işçi genel olarak istihdamına esas olan işinde ve branşında çalıştırılır. Ancak, işçiler gerek duyulduğu taktirde işveren tarafından, işverene bağlı işyerlerinde ünvanı ve niteliği göz önünde tutularak muvafakat aranmaksızın geçici süre ile çalıştırılabilirler. Bu süre 30 günü geçemez. Ancak görevlendirme süre ve niteliği belirtilen bir belge ile işçiye tebliğ edilir.

b)                 Yangın, sel, deprem gibi tabii afetler halinde işçinin rızasına bakılmaksızın geçici sürelerde işçiler çalıştırılabilirler.    

MADDE 21. ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI :

a)                  İşveren muvazzaf askerlik hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan personeline, silah altına alındığı süre için ücretli izin vermeyi kabul ve taahhüt eder. ancak, ücretli izin süresi içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından maaş verilen personelin aldığı maaş işyerinde çalışırken aldığı maaştan az ise aradaki fark işveren tarafından ödenir.

b)                 Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçi ayrıldığı derecedeki müktesep haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak eski işine uygun bir göreve başlatılır.

c)      4857 sayılı İş Kanunu Yasa Hükümleri uygulanır.    

MADDE 22. VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA :

            İşin gerektirdiği hallerde işçiler iki veya üç vardiya halinde çalıştırılabilirler.  Vardiya usulü çalıştırmalarda 4857 sayılı İş Kanunu Hükümleri uygulanır.        

MADDE 23. FERDİ ŞİKAYET  :

            İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmaması veya yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar nedeniyle şikayetçi olan işçiler;

a)Durumu işyeri sendika temsilcisine bildirirler.

b)İşyeri sendika temsilcisi konuyu en yakın işyeri amiri veya işveren vekili ile halletmeye çalışır. Sendika temsilcisi konuyu işveren vekili ile yaptığı temastan sonuç alamadığı taktirde sendikaya başvuracaktır.

c)İşyeri kademesinde uzlaşma sağlanamazsa temsilci konuyu sendikaya iletir. Sendika konuyu disiplin ve yürütme kuruluna intikal ettirerek sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

d)Ferdi şikâyetin Anayasal bir hak olduğunu kabul eden işveren bu nedenle hiçbir işçiyi bu hareketinden dolayı sorumlu tutamaz. Aleyhinde hiçbir işleme başvuramaz.  

e)Sendika baş temsilcisi ve işyeri temsilcisinin a. b. c. bentlerinde zikredilen görevlerini ifa edebilmeleri için yapacakları sendikal çalışma süresince ücretli izinli sayılır. Bu izin haklarını toplu halde kullanamazlar.    

MADDE 24. ÇALIŞMA SÜRELERİ  :

            Haftalık çalışma süresi 45- saattir. Bu süre günde 8 saati geçmemek üzere haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.  Kalan beş saatlik süre Cumartesi günü bölünmeksizin çalışılır. Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işçilere 1 saatlik yemek molası, yemekten önce veya sonraki çalışma sürelerinin ortalama bir zamanında ise (10.00 – 10.15) (15.00 – 15.15) 15’er dakikalık ara dinlenmesi verilir. Yemek molası iş süresinden sayılmaz. Ara dinlenmeleri ise iş süresine dahildir.   

MADDE 25. ÇALIŞMA SÜRELERİNDEN SAYILAN HALLER  :

            Sözleşme kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçiler aşağıda belirtilen şekilde geçirdikleri süreler çalışma saatlerinden sayılır.

a)      İşveren tarafından işçinin işyerinden başka bir işyerine gönderilmesi esnasında yolda geçen süreler.

b)      İşçinin işverenin her an emrinde hazır bulunduğu halde çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süreler.

c)      Yağmur, sel, elektrik kesilmesiyle, malzeme ve araç yokluğu nedeniyle iş başında bulunup ta çalışmadığı süreler.

d)     Sendika tarafından yapılacak her türlü toplantı ve görevlerde izinli bulunduğu süreler.  

MADDE 26. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TAYİNİ  :

            İşyeri sendika temsilcileri aşağıda gösterilen esaslar dahilinde bir baş temsilci olmak üzere her işyeri için yeteri kadar temsilci atanır.

            a)       0 -      50 işçiye kadar   : 1

            b)     51 -    100 işçiye kadar   : 2

            c)   101 -    500 işçiye kadar   : 3        

MADDE 27. FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMA  :

            İşyerinde normal saatin dışında günde 3 saat, yılda 270 saat fazla çalışma yapılabilir.

            Fazla çalışmalar işçiler arasında eşit ölçüde ve sıra ile yaptırılır. Özürlü veya fazla çalışma yapamayacaklarını bildiren işçiler fazla çalıştırmaya zorlanamaz. İşçilerin normal saatleri dışında çalıştırıldıkları zaman yaptıkları çalışmanın yarım saatten artan kısımları 1 (bir) saate iblağ edilir.  

MADDE 28. TENKİSATTA USÜL :

            Sözleşme kapsamındaki işyerlerinde tenkisata gidilmesi durumunda işveren aşağıdaki ilke ve sıraya uymak zorundadır.

a)      Öncelikle gönüllü olanlar,

b)      Deneme süresini tamamlamamış olanlara İş Kanunu hükümleri uygulanır.

c)      Emeklilik hakkını kazanmış olanlar,

d)     İşyerine ilk giren son çıkar.

            4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.    

MADDE 29. İŞ AKDİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER  :

a)      5510 sayılı Yasa gereğince SGK’nın göstereceği yerlerden verilmiş raporla belgelendirilen hastalık sebebi ile 6 ay işe gelmemek.

b)      Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlar hariç, yakalama ve tutukluluk dolayısıyla işe gelmeyenlerin iş akdi 120 gün feshedilemez. İşçi bu süre içinde ücretsiz izinli sayılır.

c)      Tutukluluğun kovuşturmaya yer olmadığı, beraat kararının verilmesi, kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması gibi nedenlerden biri ile son bulması ve işçinin ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde dönmesini talep etmesi halinde, işveren emsallerinin hakları ile işçiyi işe başlatır.

d)     Bunlardan işverenin araç ve gereçlerini kullanırken trafik kazası yapan işçilere, tutuklu olarak geçen sürelerine ait ücretleri trafikçe suçlu bulunmamaları halinde işverence ödenir.

e)      Adi suçtan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden 6 ay veya daha az ceza alan, 6 aydan fazla ceza alıp cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan durumlarda işçilerin tekrar işe başlatılmaları işverenin insiyatifindedir.  

 

2. BÖLÜM

İ Z İ N L E R

 

MADDE 30. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER :

            Sözleşme kapsamında çalışan işçilere aşağıda belirlenen oranlarda yıllık ücretli izin verilir.

a)      Hizmeti 1 yıl ile 5 yıl arası olanlara 24 İşgünü,

b)      Hizmeti 5 yıl ile 15 yıl arası olanlara 28 İşgünü,

c)      Hizmeti 15 yıl ve yukarı olanlara 30 İşgünü izin verilir,

Yıllık izine çıkan işçiye, izine çıkış ve izinden dönüşünü belirten bir belge verilir. Yıllık izinler işyerlerinin iş durumuna göre kullandırılır ve hak edilen izinler o yıl içerisinde kullandırılır.      

MADDE 31. İZİN HARÇLIĞI VE DEĞİŞİMİ  :

            İşveren sözleşme kapsamındaki işçilere, yıllık ücretli izine çıkarken 10(on) yevmiye tutarında izin harçlığı vermeyi kabul eder.

            İzine çıkacak işçilerden aynı işi yapanlar idarenin muvafakati ile kendi aralarında izin değişimi yapabilirler.  

MADDE 32. ÜCRETSİZ MAZERET İZİNLERİ  :

            İşçiye yazılı müracaatı üzerine ve özrü makul görülmek şartı ile yılda 60 günlük ücretsiz mazeret izni verilebilir.  

MADDE 33. ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER  :

            Sözleşme kapsamında çalışan işçilere sosyal durumlarına göre aşağıda yazılı esaslar dahilinde ücretli izin verilir.

a)      Evlenen işçilere 10 (on) işgünü,

b)      Eşi doğum yapan işçiye 5 (beş) işgünü,

c)      Çocuğunun evlenme ve sünnet düğünlerinde işçiye 2 (iki) işgünü,

d)     Eşi veya çocuğu ölen işçiye 10 (on) işgünü,

e)      Anne, baba veya kardeşi ölen işçiye 5 (beş) işgünü,

f)       Amca, hala, dayı, teyze, kayınvalide veya kayınpederi ölen işçiye 1 (bir) işgünü,

g)      Yangın, su baskını, deprem vb. gibi doğan afetlere uğrayan işçiye olayın boyutu daha fazlasını gerektirmiyorsa 10 (on) işgünü,

h)      Ev değiştiren işçiye 1 (bir) işgünü,

i)        Doğum yapan kadın işçiye doğumdan önce ve sonrası 8 (sekiz)’er olmak üzere 16 hafta,

j)        1,5 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye, çocuğunu emzirmek ve dilerse çalışma saati başında veya sonunda kullanmak üzere günde 2 (iki) saat,

k)      İşyerinde birinin ölümü halinde cenaze törenine katılmak üzere gerekli sayıda işçiye yeteri kadar,

l)        Bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından biri hastalanan işçiye (rapor ile belgelemek koşulu ile) 7 (yedi) güne kadar ücretli izin verilir.

m)    Birinci derecede yakını hastanede kalan işçilere (rapor ile belgelemek koşulu ile) refakatçi kaldığı süre boyunca ücretli izinli sayılır.

n)      İşçilere ayrıca Resmi Kuruluşlardaki işlerini izleyebilmeleri esas amacı ile ayda 1 (bir) gün ücretli sosyal izin verilir. Cenazenin işyerinde bulunduğu şehirden başka bir şehre nakledileceği durumlarda (d), (e) ve (f) bentlerindeki izinlere 2 (iki) gün daha süre eklenir.  

 

3. BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR

 

MADDE 34. AİLE VE ÇOCUK YARDIMI  :

            Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışan tüm sendika üyesi işçilere her ay maaşla birlikte:

a)      Eşlerin her ikisi de çalışıyorsa çalışanlardan birine 240 (İki yüz kırk)TL.

b)      Diğer çalışanlara ( bekar işçiler dahil ) ise 120 (Yüz yirmi)TL. yardım olarak verilir.

c)      Çocuk yardımı 657 sayılı Devlet Memurlarına ödenen Çocuk Yardımı aynen uygulanır.    

MADDE 35. ÖĞRENİM YARDIMI  :

İşveren sözleşme kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilerin çocuklarına öğrenim yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu yardımlar yılda bir defa Eylül veya Ekim ayı içerisinde ödenir. Toplu iş Sözleşmesinin

1.Yılında:

a)Temel eğitim ve Ortaöğretime ( ilk ortaokul) 220 (İki Yüz yirmi  ) TL,

b)Lise ve Dengi okullarda okuyanlara 280 (İki Yüz Seksen )TL,

c)Yükseköğretimde okuyanlara 380 ( Üç Yüz seksen ) TL brüt Eğitim Yardımı vermeyi kabul eder.

2.Yılında:

a)Temel eğitim ve Ortaöğretime ( ilk ortaokul) 250 ( İki Yüz elli) TL,

b)Lise ve Dengi okullarda okuyanlara 300( Üç Yüz )TL,

c)Yükseköğretimde okuyanlara 400 (Dört Yüz ) TL brüt Eğitim Yardımı vermeyi kabul eder.

MADDE 36. YEMEK YARDIMI  :

            İşveren sözleşme kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin fiilen çalışmalarına bakılmaksızın her ay maaşla birlikte Toplu-İş Sözleşmesinin

1.Yılı için: 310 ( Üç Yüz On ) TL, 2.Yılı için: 320 (Üç yüz Yirmi) TL,  Yemek Yardımı vermeyi kabul eder.    

MADDE 37. EVLENME YARDIMI  :

            Sözleşme kapsamında çalışan sendika üyesi işçilere evlenmeleri halinde evlenen işçilere bir maaşı tutarında Evlenme Yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. Evlenen işçiler aynı işveren emrinde çalışıyorsa bu yardım her iki işçiye de ayrı ayrı ödenir.    

MADDE 38.DOĞUM YARDIMI  :

            Sözleşme kapsamında çalışan işçinin eşinin veya işçi kadın ise kendisinin doğum yapması halinde Doğum Yardımı Merkezi hükümetten alınacaktır. Herhangi bir sebeple alamayanlara doğum belgesini ibraz etmek şartıyla 300 (Üç Yüz ) TL Brüt Doğum Yardımı Belediye tarafından yapılır.  

MADDE 39. HASTALIK YARDIMI  :

            Herhangi bir hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçiye, aşağıda belirlenen şartlar dâhilinde hastalık yardımı yapılır.

a)      Hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören, hastaneden çıktıktan sonra ayakta tedavisi devam eden işçilere veya ayakta tedavisi devam eden işçilere bu süre için SGK’ca ödeme yapılmayan günler için eksik ödeme yapılan günlerin ücretleri işverence tama iblağ edilerek ödenir. Ancak işçi raporun tanzim tarihinden sonraki 7 (Yedi) gün içinde belgeleri işverene getirir. Belgeleri getirmemesi halinde işçiye ödeme yapılamaz. O ayki SGK primleri eksik olarak yatırılır.

b)      İşçinin işverenin bulunduğu mahalde veya sevk suretiyle başka bir mahalde viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı süreler ile işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İşçi bu sürelerde ücretli izinli sayılır.

c)      Sendika üyesi işçilerin bakmakla yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babaların ağır hastalıkları halinde sağlık kuruluşlarına götürülüp getirilmeleri için işverenin ambulansından ücretsiz yararlanılır.    

MADDE 40. KREŞ VE ANAOKULU ÖDENEĞİ  :

            Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde işverenin mevcut yada açacağı kreş ve anaokullarından işçi çocukları da yararlandırılır Kreş olmaması halinde ayda 2 yevmiye tutarında kreş yardımı yapmayı kabul eder. Kreş yardımı yazılı belge mukabilinde yapılır.  

MADDE 41. İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ İMKANI SAĞLAMAK:

            Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ile Üniversite ve Yüksek Okullarda okuyan çocuklarına okul dışı uygulama yapmak zorunda olduklarına ilişkin bir belgeyi sendika şubesine vermesi ve sendika şubesinin işverene bildirmesi üzerine meslekleri ile ilgili olarak çalışma imkânı sağlanır.  

MADDE 42. TAŞIT YARDIMI  :

            İşveren sözleşme kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilerin işe gidip gelmeleri için servis aracı tahsis eder. Servis güzergâhlarını işveren ve sendika ortaklaşa düzenler.  

MADDE 43. GEÇİCİ GÖREV YARDIMI  :

Geçici görevle il sınırları dışına gönderilen Sendika üyesi işçilere 657 sayılı Devlet Memurlarına uygulanan 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.  

MADDE 44. SÜNNET YARDIMI  :

            İşveren işyerlerinde çalışan işçilerin çocuklarını sözleşme dönemi içerisinde sünnet olacak her çocuk için Toplu iş Sözleşmesinin

1.Yılında: 250 ( İki Yüz Elli  )TL

2.Yılında: 300 (Üç Yüz) TL Sünnet Yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.  

MADDE 45. DİNLENME YARDIMI  :

            İşveren, Belediyenin dinlenme tesisleri var ise yılda bir defa olmak üzere dinlenme tesislerini işveren ile sendikanın tespit edeceği 15 gün için işçi ve çocuklarına tahsis etmekle yükümlüdür. Geziye gitmek isteyenlere sendikanın yazılı talebi üzerine ve işverenin onayı ile çalışanlara yeteri kadar araç temin eder.  

MADDE 46. YAKACAK YARDIMI  :

            İşveren, sözleşme kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere, Ağustos ayı içerisinde verilmek üzere Toplu iş Sözleşmesinin

1.Yılında:  950 (Dokuz Yüz Elli ) TL 

2.Yılında:  1000 ( Bin ) TL Yakacak Yardımı vermeyi kabul ve taahhüt eder.  

MADDE 47. GIDA YARDIMI :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere Ramazan ayından 10 gün önce 10 Kg. Çiçek Yağı, 5 Kg. Pirinç, 5 Kg. Kuru Fasulye, 10 Kg. Şeker, 10 Kg. Un, 2 Kg. Çay , 2 Kg. Mercimek, 3 Kg. Makarna vermeyi kabul eder.    

MADDE 48. BAYRAM HARÇLIĞI :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere Toplu iş Sözleşmesinin

1.Yılında: Ramazan Bayramından 10 gün önce 220 (İki Yüz Yirmi ) TL, Kurban Bayramından 10 gün önce 440 (Dört Yüz Kırk )TL

2.Yılında: Ramazan Bayramından 10 gün önce 250 (Üç Yüz elli ) TL, Kurban Bayramından 10 gün önce 500 (Yedi Yüz )TL Bayram Harçlığı vermeyi kabul eder.    

MADDE 49. TABİİ AFET YARDIMI  :

            İşveren sözleşme kapsamında çalışan işçilere yangın, sel, deprem gibi tabii afetlere maruz kalanlara uğradığı zarara göre Belediye Encümenince afet konusuna göre uzman kişilerden oluşan Komisyon raporuna dayanılarak taktir edilecek miktar kadar Tabii Afet Yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder.  

MADDE 50. ÖLÜM YARDIMI   :

a)Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan sendika üyesi işçinin işverenin işini yaparken iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda ölümü halinde, ölüm bir süre sonra vuku bulsa dahi işveren işçinin kanuni mirasçılarına 4 aylık maaşı tutarında, normal ölümü halinde 2 aylık maaşı tutarında ölüm yardımı yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşçinin ölümünde, o yıl içinde alması gerektiği halde alamadığı yardımların tamamı hak sahiplerine ödenir. 

b)İşçinin eş ve çocuğunun ölümü halinde 450 ( Dört Yüz elli) TL ölüm yardımı yapılır.    

MADDE 51. HİZMET YILI PİRİMİ  :

            Kıdemli işçililiğin teşviki gayesiyle işyerinde geçen hizmet süreleri esas alınarak, Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilere,

a)      Hizmet süresi 5 yılı dolduran işçilere 15 günlük,

b)      Hizmet süresi 10 yılı dolduran işçilere 20 günlük

c)      Hizmet süresi 15 yılı dolduran işçilere 25 günlük

d)     Hizmet süresi 20 yılı dolduran işçilere 35 günlük

e)      Hizmet süresi 25 yıl ve daha yukarı olanlara  50 günlük  ücretleri tutarında Kıdemliliği Teşvik Pirimi ödenir. Daha önceki sözleşmelerle hizmet yılı pirimi alanlar bu sözleşmede belirlenen bir üst kademeye geldiklerinde bu üst kademenin primini almaya hak kazanırlar.   

MADDE 52. GİYİM VE KORUYUCU EŞYA YARDIMI  :

            Sözleşme kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere dökümü ve zamanı sözleşmenin ekinde belirtilen şekilde giyim yardımı yapılır. Koruyucu eşya yardımı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak uygulanır. (Bunlar; EK-2 Cetvelde belirtilmiştir). Gemlik Belediyesi ibareli ve amblemli iş elbiseleri çalışma esnasında mutlaka giyilecektir.   

MADDE 53. KIDEM ZAMMI  :

            Sözleşme kapsamına giren işyerlerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin günlük ücretlerine işyerlerinde geçen beher Hizmet Yılları için 30 ( Otuz Kuruş ) Kıdem Zammı verilir.    

MADDE 54. KONUT VE KİRA YARDIMI :

            Bu Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere sendika veya bağlı bulunduğu Konfederasyon bünyesinde kurulu ve kurulacak olan Konut Kooperatiflerine ilgili yasalarca belediyelere görev olarak verilen ucuz konut yapımını kolaylaştıran konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, gecekondu önleme bölgelerinde sosyal konut yapı kooperatiflerine yardımda bulunmak, tahsis etmeyi, gereken yol, su, kanalizasyon, plan, proje gibi belediye olanaklarından imkanlar ölçüsünde yararlandırılırlar.  

            İşçilere her ay maaşla birlikte, Toplu İş Sözleşmesinin:

1. Yılında : 60 (altmış) TL,

2. Yılında : 70 (yetmiş) TL kira yardımı verilir.    

MADDE 55. HAFTA TATİLİ - ÇALIŞMA ÜCRETİ  :

            İşçilerin hafta tatili Pazar günüdür. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi diğer 5 günde tamamlayan işçi bu 2 gün hafta tatiline hak kazanır.

            Ancak; İşi esas olarak hafta tatilinde de çalıştırılacak biçimde düzenlenen işçilere.

a)      Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşılmamak.

b)      Cumartesi günü öğleden sonra veya Pazar günlerinden birinde hiç çalıştırılmamak.

c)      Bu günlerdeki çalışmaları fazla çalışma gibi ücretlendirilmek.

Koşulu ile hafta tatilinde de çalışma yaptırılabilir.

Hafta tatilini takip eden madde de belirtilen tatil sürelerine rastlaması durumunda takip eden maddenin 2. bendi hükmü uygulanır. 

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ, ÇALIŞMA ÜCRETİ:

1.      Ulusal Bayram ve Genel tatil günleri ile tatil süreleri şunlardır:

1)                  Yılbaşı 1 (bir) gün

2)                  Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 (bir) gün (23 Nisan günü)

3)                  Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 (bir) gün,

4)                  Zafer Bayramı 1 (bir) gün (30 Ağustos günü),

5)                  Cumhuriyet bayramı 1,5 (bir buçuk) gün (28 Ekim günü öğleden sonra başlamak üzere)

6)                  Ramazan Bayramı 3,5 (üç buçuk) gün (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere)

7)                  Kurban Bayramı 4,5 (dört buçuk) gün (arife günü öğleden sonra başlamak üzere,

2.      İşçinin yukarıdaki tatil sürelerinde çalıştırılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde işçiye:

1)                  En az iki gün önceden duyurulmak.

2)                  Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı tatillerinde 1+2=3 yevmiye, diğer tatillerde 1+1= 2 yevmiye uygulamak koşulu ile çalışma yaptırılabilir. Şu kadar ki; Her durumda işçiye Ramazan ve Kurban Bayramlarında (bayramın son günü olmamak üzere) birer gün tatil verilir. Bu madde (1-7) bentlerde belirtilen Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerini kapsar. Hafta tatili çalışmalarını kapsamaz.    

MADDE 56. FAZLA  ÇALIŞMALAR VE ÜCRETLERİ, GECE ÇALIŞMASI VE ÜCRETİ:

            Bu sözleşmede tespit edilen haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.

1)      İşçiye gündüzleri 3 saate kadar fazla çalışma yaptırılabilir.

2)      Gündüz yapılan fazla çalışmalar gündüz ücretinin, gece yapılan fazla çalışmalarının ücreti ise gece ücretinin % 100 fazlasıdır.

3)      Fazla çalışmaların yarım saatten az kısımları yarım saat, yarım saatten fazla kısımları ise bir saat olarak hesaplanır.

4)      Ulusal bayram ve Genel Tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılamaz. Ancak ; Fazla çalışma yaptırıldığında ayrıca mesai ödenir. Pazar günleri yaptırılan çalışmalar yerine takip eden hafta içinde izin verilebilir.

5)      Yangın, sel, deprem gibi zorunlu hallerde yapılacak zorunlu çalışma için işçinin rızası aranmaz. Ancak; Fazla çalışma ücretlerine ilişkin ücretler saklıdır.

6)      Gece saat 20.00’de başlayarak saat 06.00’ya kadar süre 10 saatlik gün dönemidir.

Gece çalışmaları için ödenecek ücret normal çalışma ücretinin % 25 fazlasıdır.  

MADDE-57. SORUMLULUK ZAMMI :

            İşveren Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan;

a)      Çavuş:135 TL, 

b)      Operatör, Elektrikçiler ve kaynakçı:95 TL,

c)      Şoför, Tamirci, Ustalara:75 TL,

d)     Bahçıvan, Kaloriferci, Temizlik İşçileri, Tahsildarlar:65 TL,                                                                

e)      Başkanlık makamınca yazılı olarak sorumluluk verilenlere 65 TL sorumluluk zammı verilir.

f)       Birim amirleri ve Müdürlerin Belediye Başkanlık makamlığına Performans gösteren işçileri bildirmek suretiyle Başkanlık Makamının yazılı talimatına istinaden her ay Performans gösteren işçilere 10 yevmiye’ye kadar Teşvik Primi verilir. 

MADDE 58. MORAL VE MOTİVASYON ZAMMI :

            İşveren Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere moral ve motivasyonu yükseltmek, dikkat ve sorumluluğu özendirmek ve sosyal, kültürel gelişmeye katkıda bulunmak amacı ile her ay maaşla birlikte 55 (Elli Beş ) TL Sosyal Güvenlik Zammı verilir.  

MADDE 59. AVANS VERİLMESİ :

            İşveren Toplu-İş Sözleşmesi kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere ayda bir defa 10 günlük ücreti kadar avans verilir. 

MADDE 60.ÜCRETLERİN ÖDENMESİ  :

            Sözleşme kapsamında çalışan sendika üyesi işçilerin hak ettikleri ücretlerini her ayın 15’nde ve banka aracılığı ile ödenir. İşveren her ödeme döneminde işçiye ücretini gösterir bir ücret tediye pusulası verir. Bu pusulada tahakkuk eden her türlü ücret ve kesintiler ayrı ayrı gösterilir. 

MADDE 61.  DÜĞÜN VE NİKAH SALONUNDAN YARARLANMA  :

            İşveren Belediyenin düğün salonundan evlenme, sünnet, nişan gibi cemiyet yapmak isteyen işçilerine Belediye personeline için uyguladığı tenzilatlı tarifeyi aynen uygular. İçişleri Bakanlığının 2001/51 sayılı Tasarruf Genelgesi dikkate alınır. 

MADDE 62. İLAVE TEDİYE ve İKRAMİYE :

a)      İşveren, sözleşme kapsamında çalışan taraf sendika üyesi işçilere 6772 sayılı kanun gereği 1 (bir) yılda 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye vermeyi kabul eder.

6772 sayılı Kanunla verilen 52 günlük ilave tediye Bakanlar Kurulunca belirtilen tarihlerde ve eşit miktarlarda ödenir.

b)      Sendika üyesi işçilere 6772 sayılı Kanunla verilen 52 günlük ilave tediyenin dışında ayrıca her yıl 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilir. İkramiye her ay (60:12=5) 5 (beş) gün olmak üzere maaşlara ilave edilir.

c)      İlave tediye ve ikramiyelerin hesaplanmasında o işçilerin ödeme tarihlerindeki ücretleri esas alınır.

d)     İşyerine yıl içinde girip de sendikaya üye olan işçiler ikramiyeden çalıştıkları süre ile orantılı olarak yararlanırlar.

e)      İşyeri ile ilişkileri devam eden SGK’dan iş göremezlik ödeneği alan hasta, raporlu sendika üyesi işçiler, ilave tediye ve ikramiyeden işyerinde çalışmış gibi yararlanırlar.   

MADDE 63. ÜCRET ZAMMI   :  

            1. YIL ÜCRET ZAMMI : (01.01.2016 – 31.12.2016)

Gemlik Belediye Başkanlığı işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerin yevmiyelerine 01.01.2016 tarihinden itibaren, 31.12.2015 tarihindeki günlük yevmiyesi 80 TL altında olanlara seyyanen 7-TL, 80-TL ve üstü ile 92-TL altında olanlara seyyanen 5-TL ve 92-TL ve üzerinde olanlara seyyanen 4-TL ücret zammı uygulandıktan sonra 53. maddede yer alan Kıdem Zammı uygulanacaktır. Zamlı olarak hesaplanan 2016 Yılı Yevmiye Cetveli, Ek-3 olarak bu sözleşmeye eklenmiştir.  

            2. YIL ÜCRET ZAMMI : (01.01.2017 – 31.12.2017)  

           Gemlik Belediye Başkanlığı işyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçilerden yevmiyeleri 01.01.2017 tarihinden itibaren, 31.12.2016 tarihindeki günlük yevmiyelerine seyyanen 6-TL ücret zammı uygulandıktan sonra 53. maddede yer alan Kıdem Zammı uygulanacaktır. Zamlı olarak hesaplanan 2017 Yılı Yevmiye Cetveli, Ek-4 olarak bu sözleşmeye eklenmiştir.  

MADDE 64. BİLDİRİM ÖNELLERİ  :

            Bildirimli fesih yolu ile işine son verilecek işçiye, işçinin hizmet akdi ;

            6 aydan az sürmüş ise 4 hafta,

            6 ay – 3 yıl arası  sürmüş ise 10 hafta,

            3 yıl- 10 yıl arası sürmüş ise 14 hafta,

            10 yıldan fazla sürmüşse 20 hafta önce durum yazılı olarak bildirilir.

            Bildirim önelleri beklenmeden hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde ödenecek ihbar tazminatı, yukarıdaki sürelere göre ve giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanarak peşin ödenir.

            İşçinin sendikaya üye olması, şikayete baş vurulması gibi nedenlerden işten çıkartılması halinde ve genel olarak hizmet akdinin fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer durumlarda yukarıda yazılı önellere ait ücretlerinin 5 katı tutarı tazminat olarak ödenir.

            Şu kadar ki; Bir yıl içinde 5 kez Disiplin Cezası almış işçiler bu haktan yararlanamaz.   

MADDE 65. YENİ İŞ ARAMA İZNİ, HİZMET BELGESİ  :

            İşverenin yazılı ihbarı veya işçinin dilekçesiyle hizmet akdi ihbar önellerine uymak suretiyle feshedildiğinde işveren işçiye talebi üzerine çalışma saatleri içerisinde günde 2 saat ücretli yeni iş arama izni verir. İşçi talep ettiğinde akdin son bulacağı zamandan önceki günlere rastlamak üzere bu izinler topluca verilir.   

MADDE 66. ÇALIŞMA  BELGESİ  :

            İşyerinden herhangi bir nedenden dolayı ayrılan işçiye 4857 sayılı Yasanın 28. maddesi gereğince işveren veya vekili tarafından işin çeşidi, nitelik ve süresini gösteren bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye işçi dilerse kendisinin hal ve hareketiyle çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.   

MADDE 67. KIDEM TAZMİNATI  :

            İşverence işçiye, İş Yasasında belirtilen hallerde her kıdem yılı için 50 günlük ücreti tutarında Kıdem Tazminatı ödenir.  

            İşçinin ölümü üzerine yasal mirasçılarına ödenecek vefa tazminatı;  Ölümlü iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olması halinde, sözleşmede ki esaslara göre hesaplanacak miktarın 2 katıdır.  

            Mirasçıların, diğer yasal hükümlerden doğan tazminat talep hakları saklıdır.  

            Vefa ödeneğinin hesabında, işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün olan sözleşmede ve kanundan doğan menfaatleri de göz önünde bulundurulur.    

MADDE 68. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI  :

a)Kıdem Tazminatının hesaplanmasında işçinin en son aldığı ücret esas tutulur. Bu ücret sözleşme ile kazanılan her türlü sosyal yardımlar ile yasadan doğan prim, ikramiye vs. nin toplamıdır. 

b)İşçinin sözleşmede belirtilen ücretli ve ücretsiz izinleri, hastalık ve askerlikte geçen süreleri ile T.C.Emekli Sandığına bağlı olarak geçirdiği sürelerin kıdem tazminatı, Emekli Sandığı Kanunun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.    

MADDE 69. ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ  :

            İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder. Araçtaki fenni noksanlıklar nedeni ile trafik müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoföründen kesilen cezayı işveren öder. Bu noksanlıkları işçi 15 gün önceden başındaki yetkili birimine yazılı olarak bildirir. İşveren her araçta ecza çantası, yangın söndürücü ve gerekli sıhhi tesisatı bulundurmak zorundadır.      

MADDE 70. HASAR VE ZARARLARIN TAZMİN ŞEKLİ :

1 - İşçinin neden olduğu hasar ve zararların tespit ve tazmini için  3 kişiden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur. Bu kurullar;

a)Bir işveren temsilcisi,

b)Bir sendika temsilcisi,

c)Olayın özelliklerine göre işyerinde olan, işten anlar ve işverenle sendikanın ortaklaşa belirleyecekleri 1 kişiden oluşur. Kurul; Makine İkmal Sorumlusu veya Makine Mühendisinin başkanlığında çalışır.

2 – Olay anında sendika temsilcisi işyerinde bulunmadığı taktirde işyeri sendika baş temsilcisinin önereceği bir kişi kurulda görev alır. Sendika temsilcisinin imzası olmadan tutulan hasar ve zarar tespit tutanağı geçerli sayılmaz. Ancak; Sendika temsilcisi görüşlerini belirtmek suretiyle her durumda tutanağı imzalamak zorundadır.

3 – İşveren, kaza eksperlerinin görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu kurulun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ve ilgili malzemeyi sağlar. Ölüm ile sonuçlanan iş kazası sonucu, kazayı yapan işçiye üç gün ücretli moral izni verilir.

4 – Hasar Tespit Kurulunun tuttuğu tutanak, Belediye Başkanının onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe girer.   

HASAR BEDELİNİN ÖDENMESİ  :

a)İşveren veya işveren vekili tarafından hasar bedelinin ödenmesi için bir tutanak ilgililere tebliğ edilir. İşçinin yasal hakkı mahfuzdur.

b)Hasar bedeli 10 yevmiyeyi geçmiş ise, aylık ödenecek miktar işveren ve işçi arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

c)Hasar bedeli 10 yevmiyenin altında ise hasar karşılığı işçinin emanette bulunan 10 yevmiyeden mahsup edilir. Bilahare işçinin ayda 3 yevmiyesinden fazla olmamak kaydıyla 10 yevmiyesi emanete alınır.

d)Sürücü ve şoförlerin katıldıkları kazalardan doğan hasarın karşılanması için Kaza Fonu kurulur. Kaza Fonu var ise veya mevcut fon bu maddedeki esaslar ile devam eder. Kaza Fonuna, sürücü ve şoförler her ay: Çıplak ücretlerinin % 1’i, işveren ise aynı ücretin % 2’si oranında katkıda bulunur. Kazadan doğan zararın karşılanmasında ilk önce kaza fonuna başvurulur.

Fonun kaza yapan sürücünün payı ve buna tekabül eden işveren katkısı ile oluşan kısmı, zararı karşılamaya yetmezse, aşan kısım için işveren emanetinden; zarar yine karşılanamıyorsa, sürücünün ücretine müracaat edilir. Ancak; İşyerinde daha önce kurulmuş bir fon yoksa oluşturulacak olan fondan ilk kesintiden itibaren 12 ay geçmeden ödeme yapılmaz. Bu 12 ay boyunca meydana gelen kazalarda, sürücünün kusur oranı 3/8 veya daha az ise zararın tamamı işverence; kusur oranı 4/8 ve daha fazla ise, zarar işveren ve sürücü tarafından eşit olarak paylaşılır. Ancak; sürücüye düşen pay oranında parasal olarak ta sorumluluğa katılırlar. İşçinin maaşından yapılacak kesintilerde İcra Kanunu hükümleri geçerlidir. Üçüncü kişilere ödenecek tazminatlarda da aynı yol izlenir. Fon kesintileri bir Kamu Bankasında (Kaza Fonu) adına bir hesap açılarak yatırılır. Bu hesabın denetimi ve kullanımı İşverene ve Sendika Baş Temsilcisine aittir. Tarafların fona ödediği kesintiler geri talep edilemez. 

e)Kaza teknik arızadan ya da kar, buzlanma ve yağmur nedeniyle şoförün önlemesine imkân olmayan bir nedenden meydana gelmiş ise hasar ve tazminat hakkında Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır.   

MADDE 71. KAZALARIN BİLDİRİLMESİ  :

            İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşıyla, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna müsait değil ve ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporuyla birlikte veya buna imkan yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. İşveren hayati önem arz eden kazalarda SGK’ya götürülmesi kaydı aranmaz. En yakın resmi hastaneye, yoksa en yakın sağlık kuruluşundan istifade edilir. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin SGK’ca ödenmeyen bölümü işverence ödenir. 

4. BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

MADDE 72. DİSİPLİN KURULU  :

a)      Sözleşme kapsamına giren işyerlerinde sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıkları çözümlemek ve disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra karar vermek üzere 4 kişiden oluşan Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir. Bu kurulun biri başkan olmak üzere 2 üyesi işverenden, diğer 2 üyesi de sendikadan teşekkül ettirilir. Kurulun Başkanı, Belediye Başkanının tayin ettiği kişidir.

b)      Disiplin Kurulu, bütün üyelerin bir araya gelmesiyle toplanır. Toplantı 5 gün önceden Başkanın yazılı daveti üzerine yapılır. Disiplin ile ilgili konularda oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul Kararı Belediye Başkanı veya yetki verdiği yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Disiplin kurulu kararı olmadan işçilere yevmiye kesme cezası verilemez.

c)      Disipline ilişkin konularda işbu sözleşmenin EK-1 Ceza Cetveline uygun olarak ceza-i kararlar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen hususların vukuu bulması halinde en uygun ve en yakın ceza verilir.

d)     Disiplin Cezaları;

1-      İhtar,

2-      Gündelik kesimi,

3-      İşten çıkarma, 

1-İHTAR: İşçinin vazifesine davete dikkattir. 

2-GÜNDELİK KESİMİ: İşçinin ücretinden 3 yevmiyeye kadar kesilmesidir. Bu ceza işçinin aylık ücretinden ay için 3 gündelikten fazla kesilemez. 

             3-İŞTEN ÇIKARMA: İşçinin iş akdinin feshedilmesidir.  

e)      Disiplin kovuşturmasını gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya failini öğrendiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs etmekle beraber aşağıdaki maddelerde belirtilen sürelerin aşılması halinde, disiplin kovuşturması yapılmaz ve işçiye ceza verilmez.

1-      Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili amir 10 gün içinde soruşturma belgelerini hazırlayıp işçiyi disipline yetkili makama verir.

2-      Sevk e yetkili makam soruşturma belgelerinden noksan görülen hususları (tanık ifadeleri, hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) ikmal ederek belgeleri en geç 10 gün içinde kurula sevk eder.

3-      İşçinin yetkili makamlarca Disipline Kuruluna sevk i halinde işçi muhakkak surette dinlenir.

4-      Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelemeyi yaparak, kararını verir. Ancak bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

5-      İşçinin disiplini ihlal eden fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde fiili tekrar işlemesi halinde ek ceza cetvelinde gösterilen cezalar evvelki fiillerin mahiyetleri ve verilen cezalarda nazara alınarak kurulda serbestçe taktir olunur.

6-      Disiplin kurulunca verilen karar işçinin çıkartılmasına ilişkin ise bu kararın feshe yetkili makama tevdi tarihinden itibaren 20 günü geçtikten sonra akdin feshi selahiyeti kullanılmaz.

7-      Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek suretiyle işçiye tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz.

İşçinin hastalık, izin ve benzeri gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmaz ise yasal ikametgah adresine 6 gün süre içerisinde taahhütlü mektupla geçici görevli olarak, işçinin işyeri merkezi dışında olması nedeni ile tebliğ edilemez ise, işyeri merkezine döndüğünde, hastanede yatan işçiye de hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir.   

MADDE 73. DİSİPLİN CEZALARININ AFFI  :

            İşveren işyerinde iş barışını sağlamak ve devamını temin etmek amacıyla bu sözleşme kapsamında çalışan işçilerin daha önceki dönemlerde almış oldukları cezaları bir defaya mahsus olmak üzere af edebilir.   

MADDE 74. İŞÇİ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ :

            6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Hükümleri uygulanır.   

MADDE 75. SOSYAL KURULUŞ KESİNTİLERİ  :

            Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde Hizmet-İş Sendikasının öncülüğünde kurulan tüketim kooperatifleri ile iş kazalarını önleme ve yardımlaşma derneklerinin kesintileri, üye işçilerin yazılı onay vermeleri halinde aylık ücretlerinden kesilerek bildirilecek banka hesap numaralarına gönderilir. Kesinti listesinin bir örneği ilgili kuruluşa gönderilir. İşveren bu kesinti için bir ödeme isteğinde bulunamaz.   

MADDE 76. İŞYERİNDE ZORUNLU İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI:

İşveren bütün işyerleri ve bağlı bulunan yerlerde soyunma odaları, banyo yerleri, tuvalet, su soğutucuları, içme suyu, dinlenme ve yemek odaları vs. gibi yerler bulundurmak zorundadır.      

MADDE 77. EĞİTİM  :

            Sendika işçilerin ekonomik ve sosyal kültürlerini artırmak, iş verimini yükseltmek, onların beden ve ruh sağlıklarını korumak için, belirli zamanlarda işverenle mutabakat sağlayarak eğitim toplantıları düzenler. Şehir dışındaki toplantılara katılımı sağlar.

            Sendikanın düzenleyeceği kurs, seminer, konferans ve diğer faaliyetleri için gerekli salon, araç ve gereçleri imkan dahilinde işveren tarafından ücretsiz olarak temin edilir.   

MADDE 78. DİNİ GÖREVLERİN İFASI  :

            T.C. Anayasasının 24. maddesi gereğince herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatinden dolayı suçlanamaz. İşveren işçileri dini inançlarını ifa maksadıyla inanç ayrımı gözetmeksizin gerekli kolaylığı sağlar.   

MADDE 79. TEŞVİK ÖDÜLÜ  :

            İşyerinde çalışan işçilerden birinin veya birkaçının işyerinde olağanüstü bir başarı göstermeleri halinde (yangın, deprem, sel felaketi vb.) işin durumuna göre teşviki özendirmek amacıyla Teşvik Ödülü verilir. Verilecek ödülü işveren ve sendika tarafından ortaklaşa tespit edilir.   

MADDE 80. İHTİLAFLARI ÇÖZÜM KURULU  :

            İşyerinde sözleşmeden ve mevzuattan doğacak ihtilafları çözümlemek amacıyla biri başkan adına imza yetkilisi olmak üzere üç işveren temsilcisi ile sendikanın görevlendireceği üç sendika yöneticisinden oluşan bir ihtilafları çözüm kurulu kurulur. Kurulun başkanı işveren veya başkan adına toplantıya katılan imza yetkilisidir. Başkanın oyu tektir. Kurulun oyu eşit olduğunda Belediye Başkanı bizzat ihtilafları çözüm kuruluna oy hakkı ile katılır. Toplantı yeri işverenin göstereceği yerdir. Toplantı sonunda kurul kararı ile protokolle tespit edilir. Bu protokol sözleşme niteliğindedir ve en geç 15 gün içinde uygulanır. Kurul tarafların konularında belirtilen yazılı talebi ile toplanır.     

MADDE 81. SAKLI HAKLAR  :

            Bu sözleşmede açıkça yer almış bütün sosyal yardım konularında, işyerlerinde bu güne kadar ayni ve nakdi olarak daha yüksek bir uygulama veya daha değişik tatbikat varsa, eski uygulamaya devam olunur.       

MADDE 82. SÖZLEŞMENİN İMZASI  :

            İşbu Toplu-İş Sözleşmesi, 82 madde ve tamamlayıcısı olan EK-1:Ceza Cetveli, EK-2:Melbusat Yardımı ve Koruyucu Eşya Cetveli ile EK-3:Gemlik Belediyesi 01.01.2016 Tarihinden İtibaren İşçi Yevmiye Cetvelinden oluşmakta olup,18.02.2016 tarihinde aşağıda imzası bulunan yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.    

 

           İŞVEREN YETKİLİLERİ                                      SENDİKA YETKİLİLERİ

            GEMLİK BELEDİYESİ                                             HİZMET-İŞ SENDİKASI           

                 Refik YILMAZ                                                            Mehmet KESKİN

           Gemlik Belediye Başkanı                                               Şube Başkanı    

                   Kadir EROL                                                                   Selim BAL 

       Belediye Başkan Yardımcısı                                              Şube Genel Sekreteri    

                  Ahmet AVCI                                                              Ali DOĞANTEPE

      Belediye Başkan Yardımcısı                                               Şube Mali Sekreteri    

            Yunus Emre YILMAZ                                                         Recep YAZICI

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü                                   İşyeri Sendika Baş Temsilcisi     
 

               Faruk BİLGİLİ                                                                    Sami KARA

           Yazı İşleri Müdürü                                                        İşyeri Sendika Temsilcisi       
 

            E. Aksel TÜMER                                                               İlknur ATASAYAR 

       Mali Hizmetler Müdürü                                                       İşyeri Sendika Temsilcisi         
 

              Aydın HASAN

                   Avukat

 

EK-1:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EKİ CEZA CETVELİ:

 

SUÇUN NİTELİĞİ                                                                           CEZA TÜRÜ            

I. GÖREVE GEÇ GELMEK :

      1) Bir saate kadar geç gelmek                                                      ihtar     1G.      2G.      3G.

      2) Bir saati aşan süre ile gecikme                                                            1G.      2G.      3G.

      3) Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek 6 ay içinde 

          geç gelmek suçundan 4 defa disiplin cezası almak kaydıyla               2G       3G.      İÇ.

      4) Bir yıl içerisinde çeşitli suçlardan 4 ceza almak                                              İÇ.

 

II. GÖREVE GELMEME :

    1) Bir gün göreve gelmeme                                                                    1G.      2G.      3G.

       2) İki gün göreve gelmeme                                                                     2G.      3G.

       3) Üç gün veya daha fazla göreve gelmemek                                         3G.      İÇ.

       4) Görevi yetersiz yapmak                                                                     1G       2G.      3G.

       5) Verilen görevi yapmamak                                                                  3G.      İÇ.

 

III. GÖREV YERİNİ TERK ETMEK  :

       1) izinsiz olarak iş saatleri bitiminden evvel görev yerini terk etmek          İhtar 1G.      2G.      3G.

       2) İzinsiz olarak iş saatleri bitiminden evvel görevini terk etmeyi

            alışkanlık haline getirmek.                                                         1G   2G.      3G.      İÇ.

       3) İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde bulunmaması       2G.   3G.     İÇ.

       4) İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek ve

             görev yerinde uyumak                                                                 İhtar  1G. 2G.3G.            İÇ.

       5) İşyerinde kavga etmek                                                               2G.  3G.      İÇ.

       6) İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek                    İhtar     1G.      2G.      3G.

       7) Yönetimindeki aracı idareden izin almaksızın başkalarına kullanmasına

           yada başkasının yönetimindeki aracı izinsiz kullanarak hasara neden olmak 2G 3G.            İÇ.

       8) Göreve sarhoş gelmek                                                            3G.      İÇ.

       9) İşyerinde uyuşturucu madde kullanmak                                            3G:      4G.      İÇ.

       10) İşyerinde alkollü içki kullanmak, kumar oynamak ve oynatmak                 İÇ.

 

IV. ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU  :

       1) Amirlerine karşı küfür yada saldırıda bulunmak                                            3G       4G.      İÇ.

       2) İş arkadaşlarına küfür yada saldırıda bulunmak                                   2G.    3G.      4G.      İÇ.

       3) Gerektiği halde iş arkadaşlarına yardımcı olmamak ve

           yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek                                           ihtar 1G. 2G. 3G. İÇ.

 

V.  İŞYERİ VE ARAÇLARINA ZARAR VERMEK :

       1)Yangına sebebiyet vermek                                                                  İÇ.

       2) İşyerine sabotajda bulunmak                                                             İÇ.

       3) Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakımı ve temizliğine özen

        göstermemek ve hor kullanmak                                                 1G       2G.      3G.      İÇ.

       4) Araç ve gereçleri kontrol etmeden göreve çıkmak ve bunlarla

           İlgili bozuklukları zamanında yetkili kişiye duyurmak                       İhtar     1G.      2G.      3G.

       5) Teslim edilen araç ve gereçlerin yitirilmesine, bozulmasına

           Veya hasarlarına sebep olmak:                                                          

           a) İhmal                                                                                  İhtar     1G  2G.  3G.   İÇ.

           b) Ağır ihmal                                                                                2G.              3G.    İÇ.

           c) Kasıt                                                                                                           İÇ.

       6) İçkili araç kullanmak                                                                           3G.    İÇ.

       

VI. ÇALIŞMA AHLAKINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR  :

 

       1) İşyerine ait araç ve gereçleri görev dışındaki işlerde kullanmak                     2G       3G.      İÇ.

       2) Amir durumunda olup çalıştırdığı işçileri özel işlerde kullanma                     2G.      3G.      İÇ.

       3) Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak                             1G.      2G.      3G.      İÇ.

       4) Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek                              1G.      2G.      3G.      İÇ.

       5) Hasta olmadığı halde kendisini hasta gibi göstererek işi aksatmak  1G.         2G.      3G.      İÇ.

       6) Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek                                 2G.      3G.      İÇ.

       7) Sahte kimlik düzenlemek, resmi belgelerde değişiklik yapmak                      İÇ.

       8) Görevine ilişkin gizli kalması gereken sırları açıklamak                                 2G       3G.      İÇ.

       9) Görevine ilişkin ve gizli kalması gereken sırları açıklayarak çıkar sağlamak            İÇ.

      10) Hırsızlık yapmak                                                                               İÇ.

      11) Hırsızlığa tam teşebbüs                                                                                  İÇ.

      12) Rüşvet almak veya vermeye tam teşebbüs                                        3G.      İÇ.

      13) Rüşvet almak veya vermek                                                               İÇ

      14) İşe gelmeyen işçiyi girmiş gibi göstermek                                         2G.      3G.      İÇ.

      15) Yerine imza atmak veya kartını basmak suretiyle işe gelmeyen işçiyi

             gelmiş gibi göstermek                                                                                   2G.      3G.      İÇ.

      16) Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp suç sayılan ve cezalandırılması

             gereken fiillerde bulunmak                                                         1G. 2G.3G.           İÇ.

      17) İşyerinde propaganda yapmak suretiyle siyasi faaliyette bulunmak  2G.3G.            İÇ.

      18) Verilen giyim ve koruyucu eşyaları işyerinde giymemek                  İhtar     1 G.2G.           3G.

 

      19) İşyerinde sendika yöneticileri ve sendika aleyhine çalışanlar işyeri disiplinini bozmaları nedeniyle disiplin ve Yürütme kurulunca taktir edilecek ceza ile cezalandırılabilir. Gerektiğinde bu disiplin cezalarının bir üstü disiplin ve yürütme kurulunca ittifakla verilebilir.  

 

EK-2:

MEBLUSAT  YARDIMI VE KORUYUCU EŞYA CETVELİ:

 

A – GİYİM EŞYALARININ CİNSİ         MİADI           KİMLERE VERİLECEĞİ

 

YAZLIK

1- Bir adet gömlek,                                        1 yıl                 Bütün işçilere

2-  Bir adet pantolon ,                                    1 yıl                 Bütün işçilere

3- Bir çift ayakkabı siyah (Kösele)                1 yıl                 Bütün işçilere

                                                                                             

KIŞLIK

1- Bir takım elbise                                         1 yıl                 Bütün işçilere

2- Bir çift ayakkabı (kauçuk)                         1 yıl                 Bütün işçilere

3- 1 Adet gömlek                                          1 yıl                 Bütün işçilere

4- 1 Adet deri ceket                                       4 yıl                 Bütün işçilere

 

 

B – KORUYUCU EŞYALAR                   MİADI           KİMLERE VERİLECEĞİ

 

1- 2 Adet İş  elbisesi                                      1 yıl                 Tamirci, Kaynakçı, elektrikçi ve

                                                                                               Operatörlere

2- 1 Çift iş ayakkabısı yazlık                         6 ay                 Oto Garaj, Taş, parke işçilerine

3- 1 Çift iş ayakkabısı kışlık                          6 ay                 Oto Garaj, Taş, Parke işçilerine

4- 1 Çift Lastik çizme            siyah                          6 ay                 Temizlik, taş, parke, park ve bahçeler, fen

                                                                                              İşlerinde çalışanlara

5- 1 Adet Yağmurluk                                    1 yıl                 Açık alanda çalışanlara,

6- İş Eldiveni (yeteri kadar)                          -                      Dışarıda çalışan tüm işçilere

7- İş Elbisesi  ( İşin Durumuna göre )  dışarıda çalışan işçilere 2 Şer adet Yazlık ve Kışlık olmak üzere   ( Mart- Ekim ) yırtılma ve yıpranma payı da dikkate alınarak yeteri kadar alınır. 

C- İlgili işyerlerinde yeteri kadar baret, kulaklık, kaynak gözlüğü ve maskesi, kasık çizme, deri önlük, deri avcı yeleği, taşcı gözlüğü, hasır bahçıvan şapkası ve benzerleri demirbaş olarak bulundurulur. 

            Giyim ve koruyucu eşyaların seçiminde ve alımında işyeri sendika temsilcisi bulunması şarttır. Bu yardımların yazlık olanları Mart-Nisan , kışlık olanları ise Eylül – Ekim aylarında verilir. İşçiler verilen bu demirbaş eşyaları işyerinde ve çalışma sırasında giymek zorundadırlar. Bunun kontrolü işveren ve sendika yetkilileri tarafından yapılacaktır. Giymeyenler hakkında Disiplin Cezası uygulanır.

   

GEMLİK BELEDİYESİNDE

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARARSINDA UYGULANACAK OLAN

2016 YILI YEVMİYE CETVELİ

SIRA NO

İŞÇİNİN ADI SOYADI

 

2016 YEVMİYESİ

1

EMİNE KIRIMLI

90,18 TL

2

SİBEL KURŞUN

95,00 TL

3

MURAT SEVER

95,00 TL

4

HALİL KEŞKEK

102,23 TL

5

GÜVEN AYDIN

101,30 TL

6

SELMA BAL

102,23 TL

7

MÜJGAN ZEYBEL

102,22 TL

8

LEVENT TÜRE

101,03 TL

9

CEMİLE GÜNDAĞ

103,13 TL

10

MİNE ERTAŞ

102,22 TL

11

AHMET AŞ

91,39 TL

12

RAİF CURA

91,39 TL

13

MEHMET BALCI

91,39 TL

14

PINAR AKSOY

98,62 TL