GEMLİK BELEDİYESİ | İÇERİK | SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ

GEMLİK BELEDİYESİ İLE
BEM-BİR-SEN ARASINDA AKDEDİLEN
2015-2016 YILLARINA AİT SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİDİRSÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1- Bu sözleşme; Anayasamızın 53.maddesi ve ülkemizin imzaladığı İLO sözleşmeleri doğrultusunda, çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri ve devletin temel niteliklerinden olan Sosyal Devlet İlkesi çerçevesinde, işverenin mali durumunun elverdiği ölçüde, sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumun iyileştirmek, insanca yaşamasmı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı bir çalışma düzenini tesis etmeyi amaç edinir.

TARAFLAR
MADDE 2- İşveren olarak GEMLİK BELEDİYESİ ile memur ve sözleşmeli çalışanları temsilen BEM-BİR-SEN Sendikası bu sözleşmenin taraflarıdır.

TANIMLAR
MADDE 3- İş bu sözleşmede;

a) Gemlik Belediye Başkanlığı: İŞVEREN,

b) İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi: İŞVEREN TEMSİLCİSİ,

c) BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası): SENDİKA,

d) BEM-BİR-SEN'e bağlı ilgili şube başkanlığı: ŞUBE,

e) Gemlik Belediyesinde memur ve sözleşmeli çalışan BEM-BİR-SEN Üyeleri: ÇALIŞAN,

f)BEM-BİR-SEN'e üye olmayan çalışanlar: SENDİKASIZ ÇALIŞAN olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
MADDE 4 - Bu sözleşme yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin bağlantı ve eklerini kapsar. Bu sözleşme kişi olarak işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresinde işe alman memur ve tam zamanlı sözleşmeli BEM-BİR-Sen üyesi çalışanları kapsar.

SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI
MADDE 5 - Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BÎR-SEN üyeleri faydalanır.

Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte BEM-BÎR-SEN'e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanların bu sosyal denge sözleşmesinden yararlanabilmesi; BEM-BİR-SEN'e sözleşme aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt edecekleri dilekçeyi idareye vermesi ile mümkündür. Sendikaya üye olması kanunen mümkün olmayanlar bu sözleşmenin uygulanmasında BEM-BİR-SEN’li gibi değerlendirilir. Bunların sözleşme aidatı, BEM-BÎR-SEN üyelerinin maaş bordrolarından kesilen üyelik aidatı kadar olup, SDS ödemesinden tevkif edilir.

Bu sözleşme hükümlerinden yararlanacak memurların idareye verecekleri sözleşme ekini oluşturan mali sorumluluk taahhüdünü imzalamaları gereklidir.

UYGULAMA ESASLARI
MADDE 6- Sosyal Denge Sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya bağlı şubeler işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye işveren ya da işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 7- İşveren, Sosyal Denge Sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi, işlerin sevk ve idaresi ile ilgili kararlar almaya yetkilidir.

İşveren, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Çalışanların tüm haklarmı imkânlar nispetinde tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

SENDİKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8- Sendika yönetici, temsilci ve tüm üyeleriyle hukuki mevzuata aykırı davranışları benimsemez. Disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir. Çalışma barışını korur. Çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer.

SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞANLAR ADINA
MADDE 9- işveren sendika ve şubelerini tüm üyeleri adına sosyal denge sözleşmesinden, yasalardan ve kişisel hizmet akitlerinden doğan tüm haklarının takibinde olarak tanır.

AYLIK SOSYAL DENGE
MADDE 10- Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi arasında akdedilen ve 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin linçi maddesiyle; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine,4688 sayılı kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100’üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi için yapılacak sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenecek aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin dönem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. Sosyal denge yardımı genel olarak işveren tarafından her ayın maaş günü ödenen net meblağı kapsar” denilmektedir.

Çalışanlann almış oldukları aylık maaşa ilaveten işverence her ay verilecek olan brüt sosyal denge yardımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: “Sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100’üdür. hükmüne istinaden; en yüksek devlet memuru aylığının;

a) Başkan Yardımcılanna(Memur Kadrolu olanlar)................: % 100,
b) Müdürlere..........................................................: % 90,
c) Diğer Memur ve Sözleşmeli Personele..........................: % 80,

oranında aylık brüt sosyal denge tazminatı ödemesi yapılır. Ödeme, bu unvanlara vekalet eden veya tedviren yürüten memurlara da (mükerrer olmaksızın daha üst olanı) yapılır.

BAYRAM ZAMANI ÖDEMESİ
MADDE 11- Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında, bayramdan önceki en yakın aybaşında tüm memur ve sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı % 100 oranında brüt olarak ödeme yapılır.

YARARLANMA ŞARTLARI
MADDE 12- Çalışanların bu sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatından yararlanabilme hakkını elde edebilmeleri için öncelikle görevlerini mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaları aranır.

Bu bağlamda çalışanların;
Uyarma cezası alması halinde: 1 ay,
Kınama cezası alması halinde: 2 ay,
Aylıktan kesme cezası alması halinde: 3 ay,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde: 4 ay,
süreyle sosyal denge tazminatı kesilir ve ödenmez. Bu durumlarda sosyal dengenin kesilmesi ihmal edilirse takip eden aylarda kesinti uygulanır.
Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçici olarak görevden uzaklaştınlanlar, askerlik ve doğum nedeniyle olanlar dâhil ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen haftada bir gün izinli olanlar hariç) görevden uzak kaldıkları süre içerisinde aylık sosyal denge tazminatından yararlandırılmazlar.
İşe geç kalma, erken ayrılma, verilen işi geciktirme, işe ilgisizlik veya performans düşüklüğü sebebiyle Başkanlık Makamı veya Müdürü tarafından yazılı olarak uyarılan personel ile ayda 3 günden fazla rapor alan personel (görevini ifa ederken meydana gelen kazalar hariç) o ay için sosyal denge tazminatından yararlandırılmaz.

HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI
MADDE 13- Zaruri hallerde tüm memur ve sözleşmeli personel mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde, acil ve bitirilmesi gereken işleri yapmak ve yapılacak hizmet içi eğitimlere katılmak üzere işverenin çağrısı üzerine göreve gelmek zorundadırlar. Çağrıldığı halde gelmeyenlere takip eden ay başında sosyal denge tazminatı verilmez.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VEYA EK DÜZENLEME
MADDE 14- Bu sözleşmede değişiklik veya sözleşmeye ilave edilecek ek maddeler, sendika ile işveren arasında akdedilecek "Ek Sözleşme" ile yapılır ve bu sözleşmeye ilave edilerek uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE
MADDE 15- Bu sosyal denge sözleşmesinin süresi; 01/01/2015 tarihinde başlar, 31/12/2016 tarihinde sona erer. Yeni bir sosyal denge sözleşmesi imzalanana kadar süresi sona eren bu sosyal denge sözleşmesindeki maddeler uygulamaya devam eder. Sözleşmenin bitim tarihinden bir ay önce sosyal denge sözleşmesi görüşmelerine başlanır. Sözleşme süresi içinde yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde, bu sözleşme işveren ve sendikanın karşılıklı görüşmesiyle yeni yasal düzenlemeye uyarlanır veya tamamen yenilenir.

iş bu sosyal denge sözleşmesi; 15 maddeden ibaret olup, 07/01/2015 tarih ve 2015/04 sayılı Gemlik Belediye Meclisi Kararına istinaden, taraflarca yapılan görüşmelerde mutabakata varılarak, imza altına alınmıştır.

13.01.2015
Ali ALAN
BEM-BİR-SEN Şube Başkanı
13.01.2015
Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkanı

Gemlik Belediyesi Telefon : 0 224 5134521-22-23-24 Fax : 0 224 5121780 Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA