Sosyal Denge Sözleşmesi

GEMLİK BELEDİYESİ İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA AKDEDİLEN 2017-2018-2019 YILLARINA AİT SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİDİR

SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1- Bu sözleşme; Anayasamızın 53.maddesi ve ülkemizin imzaladığı İLO sözleşmeleri doğrultusunda, çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri ve devletin temel niteliklerinden olan Sosyal Devlet İlkesi çerçevesinde, işverenin mali durumunun elverdiği ölçüde, sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumun iyileştirmek, insanca yaşamasını sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı bir çalışma düzenini tesis etmeyi  amaç edinir.

TARAFLAR

MADDE 2- İşveren olarak GEMLİK BELEDİYESİ ile memur ve sözleşmeli çalışanları temsilen BEM-BİR-SEN Sendikası bu sözleşmenin taraflarıdır.

TANIMLAR

MADDE 3- İş bu sözleşmede;

  • Gemlik Belediye Başkanlığı: İŞVEREN,
  • İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi: İŞVEREN TEMSİLCİSİ,
  • BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası): SENDİKA,
  • BEM-BİR-SEN'e bağlı ilgili şube başkanlığı: ŞUBE,
  • Gemlik Belediyesinde memur ve sözleşmeli çalışan BEM-BİR-SEN Üyeleri: ÇALIŞAN,
  • BEM-BİR-SEN'e üye olmayan çalışanlar: SENDİKASIZ ÇALIŞAN olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

MADDE 4- Bu sözleşme yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin bağlantı ve eklerini kapsar. Bu sözleşme kişi olarak işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresinde işe alınan memur ve tam zamanlı sözleşmeli BEM-BİR-Sen üyesi çalışanları kapsar. 

SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 5- Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri faydalanır.  
Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte BEM-BİR-SEN'e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanların bu sosyal denge sözleşmesinden yararlanabilmesi; BEM-BİR-SEN'e Sosyal Denge Sözleşmesi Aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt edecekleri dilekçeyi idareye vermesi ile mümkündür. 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Sosyal Denge Sözleşmesi aidatı, BEM-BİR-SEN üyesi olan aynı ünvanlı personelden alınan aidatın 2(iki) katıdır. Sosyal denge tazminatı maaşla birlikte ödendiğinden, bu aidatlar SDS ödemesinden tevkif edilir ve maaş bordrosunda kesinti olarak gösterilir.
Sendikaya üye olması kanunen mümkün olmayanlar bu sözleşmenin uygulanmasında BEM-BİR-SEN üyesi gibi değerlendirilir. Bunların sözleşme aidatı, BEM-BİR-SEN üyelerinin maaş bordrolarından kesilen üyelik aidatı kadar olup, SDS ödemesinden tevkif edilir.
Bu sözleşme hükümlerinden yararlanacak memurların, idareye verecekleri sözleşme eki  “mali sorumluluk taahhüdü”nü imzalamaları gereklidir.

UYGULAMA ESASLARI

MADDE 6- Sosyal Denge Sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya bağlı şubeler işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye işveren ya da işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- İşveren, Sosyal Denge Sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi, işlerin sevk ve idaresi ile ilgili kararlar almaya yetkilidir.

İşveren, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Çalışanların tüm haklarını imkânlar nispetinde tam ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

İşveren kendi imkanları dahilinde ilçe içinde belli güzergahlardaki servis hizmetinden memur personelleri de yararlandırır. Gemlik ilçe sınırları dışına servis ya da yol parası talep edilemez.

SENDİKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8- Sendika yönetici, temsilci ve tüm üyeleriyle hukuki mevzuata aykırı davranışları benimsemez. Disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir. Çalışma barışını korur. Çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer.
Belediye ve sendika işbirliği yaparak, ortak proje şeklinde, giderleri paylaşılarak personele yönelik eğitim programları yapılır.

SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞANLAR ADINA YETKİSİ

MADDE 9- İşveren sendika ve şubelerini tüm üyeleri adına sosyal denge sözleşmesinden, yasalardan ve kişisel hizmet akitlerinden doğan tüm haklarının takibinde yetkili olarak tanır.

AYLIK SOSYAL DENGE

MADDE 10- Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Temsilcisi arasında akdedilen ve 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 1inci maddesiyle; “Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının(ek gösterge dahil) % 100’üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi için yapılacak sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenecek aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin dönem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. Sosyal denge yardımı genel olarak işveren tarafından her ayın maaş günü ödenen net meblağı kapsar” denilmektedir.

Çalışanların almış oldukları aylık maaşa ilaveten işverence her ay verilecek olan brüt sosyal denge yardımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: “Sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 100’üdür.  hükmüne istinaden; en yüksek devlet memuru aylığının;

  1. Başkan Yardımcılarına(Memur Kadrolu olanlar) ………….…: % 100,
  2. Müdürlere …………………………………………….………..: % 100,
  3. Diğer Memur ve Sözleşmeli Personele…………………….......: % 80,

oranında aylık brüt sosyal denge tazminatı ödemesi yapılır.

Ödeme, bu unvanlara vekalet eden veya bu görevleri tedviren yürütenlere de (mükerrer olmaksızın daha üst olan oran üzerinden) yapılır.

BAYRAM ZAMANI ÖDEMESİ

MADDE 11- Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında, bayramdan önceki en yakın aybaşında tüm memur ve sözleşmeli personele Sosyal Denge Tazminatı % 100 oranında brüt olarak ödeme yapılır. 

YARARLANMA ŞARTLARI

MADDE 12- Çalışanların bu sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatından yararlanabilme hakkını elde edebilmeleri için öncelikle görevlerini mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmaları aranır.

Bu bağlamda çalışanların;
Uyarma cezası alması halinde: 1 ay,
Kınama cezası alması halinde: 2 ay,
Aylıktan kesme cezası alması halinde: 3 ay,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde: 4 ay,

süreyle sosyal denge tazminatı kesilir ve ödenmez. Bu durumlarda sosyal dengenin kesilmesi ihmal edilirse takip eden aylarda kesinti uygulanır.

Sosyal Denge Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, askerlik ve doğum nedeniyle olanlar dâhil ücretsiz izin alanlar (sendikal çalışmalar için verilen haftada bir gün izinli olanlar hariç) görevden uzak kaldıkları süre içerisinde aylık sosyal denge tazminatından yararlandırılmazlar.

İşe geç kalma erken ayrılma gibi mesai saatlerine riayetsizlik, verilen işi geciktirme, işe ilgisizlik veya performans düşüklüğü sebebiyle Başkanlık Makamı veya Müdürü tarafından yazılı olarak uyarılan personel ile ayda 3(üç) günden fazla rapor alan personel (görevini ifa ederken meydana gelen kazalarda alınan raporlar ile heyet raporu hariç) o ay için sosyal denge tazminatından yararlandırılmaz. Yıl içerisinde raporlu gün sayısı 10 günü aşması halinde, her 10 gün için takip eden ay sosyal denge tazminatı ödenmez.

HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI

MADDE 13- Zaruri hallerde tüm memur ve sözleşmeli personel mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde, acil ve bitirilmesi gereken işleri yapmak ve yapılacak hizmet içi eğitimlere katılmak üzere işverenin çağrısı üzerine göreve gelmek zorundadırlar. Çağrıldığı halde gelmeyenlere takip eden ay başında sosyal denge tazminatı verilmez.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VEYA EK DÜZENLEME

MADDE 14- Bu sözleşmede değişiklik veya sözleşmeye ilave edilecek ek maddeler, sendika ile işveren arasında akdedilecek "Ek Sözleşme" ile yapılır ve bu sözleşmeye ilave edilerek uygulanır.

YÜRÜRLÜK VE SÜRE

MADDE 15- Bu sosyal denge sözleşmesinin süresi; 01.01.2017 tarihinde başlar, 31.03.2019 tarihinde sona erer. Yeni bir sosyal denge sözleşmesi imzalanana kadar, süresi sona eren bu sosyal denge sözleşmesindeki maddeler uygulamaya devam eder. Sözleşmenin bitim tarihinden bir ay önce sosyal denge sözleşmesi görüşmelerine başlanır. Sözleşme süresi içinde yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde, bu sözleşme işveren ve sendikanın karşılıklı görüşmesiyle yeni yasal düzenlemeye uyarlanır veya tamamen yenilenir.

İş bu sosyal denge sözleşmesi; 15 maddeden ibaret olup, 02.11.2016 tarihli ve 2016/227 sayılı Gemlik Belediye Meclisi Kararına istinaden, taraflarca yapılan görüşmelerde mutabakata varılarak, imza altına alınmıştır.

13.01.2017
Ali ALAN
BEM-BİR-SEN Şube Başkanı

13.01.2017
Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkanı

Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.