GEMLİK'İN DEPREMSEL RİSK VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK TOPLUMSAL UZLAŞI METNİ İMZA KAMPANYASI
(Not: Katılmak isteyenler için, form metnin altındadır.)


  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA  
ANKARA

     Bursa İli Gemlik ilçemizin yerleşim alanlarının çoğunluğunun zemin yapısı itibariyle sıvılaşma potansiyeli yüksek balçıktan oluşması, binaların ise deniz kumundan yapılmış olması, yerleşim alanlarından geçen 2 aktif fay hattı sebebiyle olası bir depremde can ve mal kaybına neden olacağı, yaklaşık ellibin hemşehrimizin büyük bir risk altında yaşadığı deprem uzmanı bilim adamları tarafından da endişe olarak dile getirilmektedir.

    3573 sayılı yasadaki sınırlamalar nedeniyle sağlam zeminli alanlarda yeni yerleşim yerleri planlanamamış, hali hazırda en acil ihtiyaç olan şehir mezarlığı dahi oluşturulamamıştır.

    Bu nedenle muhtemel bir depremin zararlarını en aza indirebilmek için sıvılaşma riski yüksek balçık zemindeki konutların sağlam zeminli alanlara taşınabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23.05.2013 tarih ve 2526 sayılı 'Bakan Onayı' ile 'REZERV YAPI ALANI' ilan edilen koordinatlı alanların yeni yerleşime açılması ve bunun için;

    3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun,
    6831 sayılı Orman Kanunu, (alanda makilikler bulunması nedeniyle)
    5403 sayılı Arazi kullanım kanunu gibi kanunlardaki sınırlamaların kaldırılması gerekmektedir.

    Bu alanlardaki hazine taşınmazlarından Kamu idarelerine tahsisli olmayan taşınmazların tasarrufunun ve makilik alanların Orman dışına çıkarılarak 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere Gemlik Belediyesine devri ve İlçemizin yeni yerleşimine imkan tanıyan özel bir kanun çıkarılması tüm ilçe halkı olarak acil beklentimizdir.

    Gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

     
Ad Soyad:  
Kimlik Numarası :