1- RAPORLAR

1/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 3 Temmuz 1979 tarihinde öldürülen Avukat M. Cengiz GÖRAL'ın hatırasını yaşatmak adına İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen herhangi bir sokağa ya da caddeye isminin verilmesi ile ilgili 28.09.2021 tarihli raporu. 
 
1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.
 
1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.05.2021 tarih 811 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 596 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 17.09.2021 tarihli raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi, 293 ada 2 ve 3 parselde mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazın (Zübeyde Hanım Anaokulu) plan değişikliği ile ilgili 29.09.2021 tarihli raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, 01.09.2021 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; 
- vatandaş tarafından Belediye Başkanlığımıza verilen yazılı kayıtlı dilekçesinde; Hamidiye Mah. 770 Ada da bulunan 8 Nolu parselin Belediye eliyle kamulaştırıldığını, Yücel Sokak, Yağcı Sokak ve Oğlu Şehit Naci Çakır Sokak kesişiminde kalan yerin mülkiyetini geri almak isteme talebi 
- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, 15 ada, 63-78-81 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi,
- Kurşunlu Mahallesi, 2247 ada 31 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi,
- Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan su deposunun yapımından vazgeçilmesi doğrultusunda Orhaniye Mahallesi, 1416 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması ilgili gündem maddelerine ek süre verilmesi ile ilgili 28.09.2021 tarihli raporu.

1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 706 ada 129 parsel 118,00 m2 ve 706 ada 130 parsel 111,00 m2 taşınmazlar imar planında park alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 07.10.2021 tarihli raporu.

1/8- Hukuk Komisyonu’nun, Ülkemizi, Şehrimizi ve İlçemizi temsil noktasında önem arz eden, gecikmesinde sakınca oluşturabilecek durumlar ve ivedi yapılması gereken yurtdışı görevlendirmelerin Gemlik Belediye Meclisinin tatil dönemine rast gelen veya toplantı tarihleri dışında oluşacak münhasıran Gemlik Belediye Başkanı ve heyeti veya Belediye personeli görevlendirmelerinin Gemlik Belediye Başkanı onayı ile yapılması ile ilgili 07.10.2021 tarihli raporu. 
 
1/9- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik 2 Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/271 Esasına kayden, Gemlik – Kurtul Köyü 623 parsel sayılı taşınmaza belediye tarafından yapılan kamulaştırmasız el atma” davasında yapılan uzlaşma talebine dayanarak istinaf başvurusunun geri çekilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili 07.10.2021 tarihli raporu.

1/10- Milli Eğitim, Kültür Spor Komisyonu’nun, Argos Mikines Belediye Başkanı Dimitrios KAMPOSOS tarafından Gemlik Belediye Başkanı, Gemlik Belediye Meclis Üyeleri, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı ve aileleri ile birlikte Argos Şehrine daveti ile ilgili 08.10.2021 tarihli raporu. 
 
1/11- İmar Komisyonu’nun, Kuzey.1 Etap1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınıları dahilinde mevcut mahalle sınırlarının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili 08.10.2021 tarihli raporu.
 
1/12- İmar Komisyonu’nun, Orhaniye Mah. 16 ada 106, 142, 143, 144 parsellerin bulunduğu bölge ve 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin askı süresince gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 08.10:2021 tarihli raporu 

1/13- İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun; İlçemiz Kurşunlu Mahallesi muhtelif taşınmazları kapsayan alanda İYUK madde 28. hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi hususunun değerlendirilmesi ile ilgili 07.10.2021 tarihli müşterek raporu. 

1/14- İmar Komisyonu’nun, 06.10.2021 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; 
- İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planına ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi, 
- İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 2189 ada, 4 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ,
- İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 154/2, 155/1-2, 2179/3-4 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi,
- İlçemizde bulunan otopark yüksekliğinin en az 2.80 cm olması ve temel üst kotunun 
 yoldan değil de yaya kaldırımı üzerinden alınması talebi ile ilgili gündem maddelerine ek süre verilmesiyle ilgili 08.10.2021 tarihli raporu.
 
1/15- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 06.10.2021 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen; İlçemiz Adliye Mahallesi, köy meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin arttırılması amacıyla 1286 nolu parselin kamulaştırılması için alınan 17.04.2015 tarihli ve 2015/107 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili gündem maddesine ek süre verilmesi ile ilgili 08.10.2021 tarihli raporu.