1- TEKLİFLER:

 1/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyeti seçimi.

 1/2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine göre hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine göre görüşülmesi.

 
 2- RAPORLAR:
 
 2/1- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarih ve 2018/603 E. sayılı kararıyla Orhaniye Mahallesi 344 ada 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 10.04.2019 tarihli raporu.

 2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1330 ada, 1 parselin doğusunda ve Osmaniye Mahallesi 1066 ada 4 parselin güneyindeki park alanlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulamam imar planı değişikliği ile ilgili 10.04.2019 tarihli raporu.