1- TEKLİFLER: 
 
1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Yasanın 19. maddesi gereği gizli oyla 1 asil Meclis Divan Katibi seçimi ile ilgili yazısı.

1/2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Orhaniye Mahallesi 21 ada 9 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırma projesi kapsamında değerlendirilmedi ile ilgili yazısı.

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Osmaniye Mahallesi 1112 ada 6 parselle ilgili yazısı.
 
1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Gemlik Belediyesine ait Kurşunlu Mahallesi 167 ada 11 parsel ile imar planında park ve yolda kalan Kurşunlu Mahallesi eski 2685 (yeni 2226 ada, 2 parsel ) parselin takas yolu ile kamulaştırılması ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 185 ada 36 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 426 ada 43 parsel ile ilgili yazısı.
 
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi 16 ada 106,142,143,144 parsellere ait uygulama İmar planı değişikliği işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı ve Yeni Mahalle 45 ,208, 213, 214, 263, 267, 271, 272, 278, 279, 283, 284 ada muhtelif parsellere ait ve Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 224 ,229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin, Bursa 3.İdare Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih 2018/1205 E. sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden İYUK 28. hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Otopark Yönetmeliği ile ilgili yazısı.
 
1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı ve Yeni Mahalle 45 ,208, 213, 214, 263, 267, 271, 272, 278, 279, 283, 284 ada muhtelif parsellere ait ve Demirsubaşı Mahallesi 22, 208, 209, 210, 224 ,229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin, Bursa 3.İdare Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih 2018/1204 E. sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden İYUK 28. hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı.

1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1859 ada, 13 (eski 762) parsel, 1859 ada, 8 (eski 746) parsel nolu taşınmazlar, 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildiğinden bu doğrulta uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili yazısı.

1/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1814 ada 3 (eski 868 ) parsel, nolu taşınmazın yola terk /yoldan ihdas işleminin bitişiğindeki tescilli binayı etkileyeceğinden imar hattının değiştirilmesine yönelik plan tadilatı yapılması ile ilgili yazısı. 
 
1/13- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Hizmetleri Gönüllülük Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

1/14- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gıda Kurtarma Derneği ile Belediyemiz arasında 2(iki) yıl süreyle “Gıda Bankacılığı Bağış Aracılık İşbirliği Protokolü” imzalanması ve uygulanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

1/15- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün¸ Tarihi Kentler Birliği’ne üye olunması ile ilgili yazısı.
 
1/16- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün¸ Artvin İli Borçka Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı.
 
1/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Osmaniye Mahallesi 741 ada 93 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması veya mümkünse eski plana dönüştürülmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/18- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Cihatlı Mahallesi Toplu Projesi 2. Etap 208 daire Yapım İşi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve bu konuda Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 885 ada 2 ve 3 parsellerin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”na dahil edilmesi ve Yeni Mahalle 700 ada 1 ve 2 parsel nolu taşınmazların fonksiyon değişikliği konusunun değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
 
1/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.12.2018 tarih ve 3112 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Kuzey 1.Etap Nazım İmar Planı Revizyonu ile ilgili yazısı.
 
1/21- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hisar Mahallesi sakinlerinin kurs taleplerinin karşılanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Ortak proje yapılması ve ilgili kurumlarla protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

2 - RAPORLAR:

2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun; İlçemizde, Engelsiz Yaşam Projesinin gerçekleştirilmesi ile ilgili 12.11.2019 tarihli raporu.

2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizde geçici Hafriyat Döküm sahalarının oluşturulması ile ilgili 15.11.2019 tarihli raporu.

2/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Küçük Kumla’da yeni açılacak bir caddeye İzzet Kaptan isminin verilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu. 

2/4- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma adına gerekli olan mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin alınabilmesi için; İlgili meslek odaları ile Gemlik Belediyemiz arasında teknik işbirliği sağlamak amacıyla protokol taslağı hazırlanması ve bu protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu. 

2/5- Hukuk Komisyonu’nun, Halka Afet Bilinci dersleri vermek suretiyle afet kültürünü oluşturmak, olası afetlerde müdahalelerde bulunmak ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarına destek hizmetleri veren Bursa MAG-DER (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak hizmet protokolü yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili 15.11.2019 tarihli raporu. 

2/6- Hukuk Komisyonu’nun, Mimari Estetik Komisyonu oluşturulması ve Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili 18.11.2019 tarihli raporu.

2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey plan notlarında konut alanlarında ve koruma planları içerisinde kalan parsellerde zemin katların bağımız kullanılması, taban alanları kısıtlamasının kaldırılması ve çatı arasına yapı yapılamaz plan notu ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada, 11, 15, 24, 26 ve 20 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle 1421 ve 1422 adaların güneyindeki mevcut asfalt yola göre hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 24.05.2019 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi ve Kurtul Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği teklifi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi 1340 ada 7 parselde bulunan taşınmaz imar planında yolda kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu.
 
2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarındaki Değişen İmar Yönetmelikleri Doğrultusunda Tescilli Bina Bulunmayan Ticaret Alanlarına İlişkin İmar Planı Değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz tüm mahallerinde çatı eğimi % 33 ‘ü geçmemek ve çatı arasına piyes yapmamak kaydıyla inşaat ruhsatı almadan çatı yapılmasına izin verilmesi ile ilgili 27.11.2019 tarihli raporu.

2/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi sınırlarında Küçükkumla 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı kapsamında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda parsel büyüklükleri hakkında hükümlerin değerlendirilmesi ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu. 

2/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye mahallesi 31 pafta 115 ada 3 parsel numaralı 268,54 m² yüzölçümlü imar planında belediye hizmet alanında kalan taşınmazın belediye hizmet alanından çıkartılarak eski imar planına dönüştürülmesi ile ilgili 28.11.2019 tarihli raporu.

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2020 yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tarifesi ile ilgili 29.11.2019 tarihli raporu.

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 194 ada 14 parselde bulunan taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılması ile ilgili 29.11.2019 tarihli raporu