1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi ile ilgili yazısı.

1/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri  arasında açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/6- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/7- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/8- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/9- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

1/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 706 ada 135-136-137 parseller imar planında park ve fay hattında kaldığından taşınmazların kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı. 
 
1/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi 227 ada 4 parseldeki Gemlik Belediyesine ait hissenin satışı ile ilgili yazısı. 

1/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi 530 ada 12 parsel 79,72 m2 yüzölçümlü yer imar planlarında park alanında kaldığından kamulaştırma yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/13- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediye Başkanlığı ile Gemlik Zeytin Dalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında 08.02.2019 tarihinde imzalanan Protokol’e “aşçı yardımcısının ücretinin karşılanması” ibaresinin eklenmesi ve yapılan bu değişiklikle protokolün yeniden imzalanması ile ilgili yazısı.

1/14- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kadro İptal – İhdası ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Kaldırılması ile ilgili yazısı. 

1/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 1988 Yılında Vatani görevini yaparken askeri tatbikat sırasında Şehit olan Mustafa ERASLAN'ın ailesinin yaşadığı İlçemiz , Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokağın isminin, Şehit Mustafa ERASLAN Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 
 
1/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 149 ada 8 parsel imar planında yolda kaldığından bu parsele karşılık Osmaniye Mahallesi 706 ada 238 parselin takası talebi ile ilgili yazısı. 

1/17- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Belediyemiz sınırları içerisindeki yetiştirilen büyükbaş sayısı 10’u (on) geçmeyen büyükbaş hayvan işletmelerine suni tohumlama desteği verilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/18- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Bütçesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Devri ile ilgili yazısı.

 

2- RAPORLAR


2/1- Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik, Ata Mahallesi, Gemsaz Mevkii Koruma ve Geliştirme Dernek Yönetiminin talebi ile ilgili 14.03.2022 tarihli raporu.

2/2- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik’imizin Şehidi Hava Astsubay Üstçavuş Mehmet Koray PINAR’ın ailesinin ikamet ettiği cadde isminin Gül Caddesi’nden Şehit Mehmet Koray Pınar Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili 17.03.2022 tarihli raporu. 

2/3- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, Osmaniye Mahallesi 30 pafta, 657 ada, 32 parselde bulunan taşınmazla ilgili 21.03.2022 tarihli müşterek raporu.

2/4- Hukuk Komisyonu’nun, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili 23.03.2022 tarihli raporu.
 
2/5- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Hacı Osman Okumuş Camiinin bulunduğu alana tuvalet ve şadırvan yapımı ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Balıkpazarı Camii Minaresi ile ilgili raporu
 
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ruhsata esas işlemlerde alınan Zemin etüt raporlarının harç bedellerinin yeniden düzenlenerek yapı ruhsatı verilmesi ile ilgili raporu.

2/8- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 27.01.2015 tarih 242 sayı ile onaylı Gemlik ilçesi Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki “Depolama 1. Etap 18. Madde Uygulaması Alanına ilişkin plan değişikliği yapılması ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/7 sayılı Genelgesi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gönderilen Gemlik Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 208 sayılı kararı ile kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.10.2019 tarih ve 1504 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında gönderilen plan inceleme raporunun değerlendirilmesi ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 741 ada 142 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 24.03.2022 tarihli raporu.
  
 
3- MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULAR:


3/1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun 01.01.2021-31.12.2021 tarihlerini kapsayan döneme ait gelir ve giderlere ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.