1- TEKLİFLER:

1/1- Yapılacak seçimler dolayısı ile açık oyla 2 kişilik tasnif heyeti teşekkül ettirilmesi. 

1/2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin seçilmesi. ( 2 adet)

1/3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi hükümleri dahilinde gizli oyla meclis katibi seçilmesi. (2 asil, 2 yedek)

1/4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi.

1/5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimi.

1/6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla İmar Komisyonu üyelerinin seçimi.

1/7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyelerinin seçimi 

1/8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi. 

1/9- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi 

1/10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi 

1/11- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerinin seçimi.

1/12- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Marmara Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı. 

1/13- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 3 asil ve 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı. 

1/14- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa Kültür Turizm Ve Tanıtma Birliğine, Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 2 asil ve 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/15- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Bursa İli Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 3 asil, 2 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı. 

1/16- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Tarihi Kentler Birliğine, Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 1 asil ve 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili yazısı.

1-17- Çiftçi Malları Koruma ve Murakabe Heyeti seçimi.

1/18- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca meclis toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.

1/19- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na istinaden Sosyal Denge Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/20- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56. maddesine istinaden görüşülmesi ile ilgili yazısı.

1/21- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesine istinaden meclis başkanı ve üyelerinin huzur hakkının tespiti.

1/22- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi hükümlerine göre Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin aylık ödeneğinin tespiti.

1/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.03.2024 tarih ve 5957 sayısında belirtilen hususlara istinaden, İlçemiz, Hamidiye-Demirsubaşı Mahalleleri Tescil Harici Alan (Çarşı Deresi Köprüsü Çevresi) ve Demirsubaşı Mahallesi 221 ada 8 Nolu (Kısmen) Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/24- GEMTAŞ Gemlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığına Gemlik Belediyesini temsilen atama yapılması. 

2- MECLİSE BİLGİ VERİLECEK KONULAR:

2/1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun 01.01.2023-31.12.2023 tarihlerini kapsayan döneme ait gelir ve giderlere ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.