1- RAPORLAR

1/1- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemizde ekte sunulan proje plan notları şeklinde karar alınarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygulanması konusunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz sınırlarındaki bitişik nizam yapılaşma koşullarındaki parsellerin kamusal alana çıkabilecekleri ampatman üst sınırı ve koşullarının belirlenmesi ile ilgili raporu.
 
1/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 147 ada 6 nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu. 
 
1/6- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi Halönü Sokak (Katlı otopark) No: 2/23 nolu dükkanın, Gemlik Yardım Gönüllüleri Derneği’ne tahsis edilmesi talebi ile ilgili müşterek raporu. 

1/7- İmar Komisyonu’nun, 
- Kurşunlu 8. Etap Şuyulandırma Sınırları içerisinde plan değişikliği (dava konusu 178 ada 3 parselin yerinde korunması için plan değişikliği) yapılması,
- Gemlik Belediye Meclisinin 6.3.2019 tarihli ve 55 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.5.2019 tarihli ve 692 sayılı kararıyla onaylanan, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi 2 nolu bölgeye 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin davaya konu işlemlerin iptaline karar verildiğinden, İYUK 28 hükmü uyarınca karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili raporu. 
 
1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Hamidiye Mahallesi 514 ada 20 parselde bulunan taşınmazın Gemlik Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne tahsisi ile ilgili müşterek raporu. 

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Eşref Dinçer Mahallesi 2577 ada 14 parselde bulunan taşınmazın Gemlik Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Derneği’ne tahsisi ile ilgili müşterek raporu.

1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki muhtarlıkların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 06.03.2023 tarihli 2023/20 sayılı meclis kararı ile belirlenen ayni yardım miktarında artış yapılması ile ilgili raporu.

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2024 yılı yola katılım bedellerinin belirlenmesi ile ilgili raporu.
 
1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2024 yılı kroki tasdik ücretinin belirlenmesi ile ilgili raporu.
 
1/13- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Gemlik Zeytin Dalı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile imzalanan Ortak Proje protokolü ile kendilerine tahsis edilen, Gemlik Belediyesi Kamil Beki Aşevinin tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili müşterek raporu.
 
1/14- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 522 ada 39 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
 
1/15- İmar Komisyonu’nun, 03.01.2024 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen;
- Kayhan Mahallesi 965 ada 106 parselin olduğu planın 2015 senesinden önceki plana geri döndürülmesi,
- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda, İlçemiz Katırlı Mahallesinde Köy Yerleşik Alanı’nın 300 metreye çıkarılması, 
Taleplerine yönelik değerlendirmeler devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi talebi ile ilgili raporu.