İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


                                                                                                              
1 – Belediyemize ait Gemlik ilçesi K. Kumla Mah., Köyiçi Mevkii, Şükrü Alemdar Caddesi üzerinde 272 ada 1 ve 2 parsellerde yer alan K. Kumla eski Belediye binası olarak kullanılan binanın hurda karşılığı yıkımının yapılması ve molozların taşınması işi ihalesi 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale, 14.12.2023 Perşembe günü saat 09:30'da Hamidiye Mah. Kuvayı Milliye Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik adresindeki  Gemlik Belediye  Başkanlığı binası Encümen Odasında yapılacaktır.

Sıra No

Yıkılacak Binanın Adresi

Tahmini                           Bedel  (TL)        

Geçici Teminat  (TL)  

İhale Tarihi ve Saati

1

K. Kumla eski Belediye binası,272 ada 1 ve 2 parsel yıkımının satışı ve molozların nakliyesi

18.579,17-TL+% 20 KDV

 

557,50-TL

 

14/12/2023  09:30

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. Satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 9. Şartname alındı makbuzu
 10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 11. Yıkımı yapılacak binanın yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi

3- Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat  alınır. İhale  bedeli üzerinden   % 6  Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Yıkım ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 13.12.2023  Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100 TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.         
7 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ,  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Emine Aksel TÜMER                             
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı