GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 08.06.2023 Perşembe günü saat 09:30'da yapılacaktır.
Taşınmazın kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra No

İlçe /Mahalle

Kira Süresi
(Yıl)

Tahmini Bedel (aylık)

Geçici Teminat % 3

1

Gemlik/Katırlı Mah. 150 ada 49 parsel 15 nolu Katırlı Sokak No:2 içinde bulunan boş Dükkan

3

45

 

191,25-TL +
KDV

206,55-TL

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. İkametgah ve Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
 3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
 4. Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
 5. Şartnamede yazılı teminatları 07/06/ 2023 saat 16:00 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları
 6. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 7. Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 8. İhale tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
 9. Şartname alındı belgesi
 10. Adli Sicil Kaydı
 11. Yer görme belgesi
 12. Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
 13. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler 07.06.2023 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 50- TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 

Zeynep AKIŞ SERİNTÜRK
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı