GEMLİK BELEDİYESİNE AİT KOMBİ MİX SATHİ KAPLAMA MAKİNASI (Altındaki Kamyon Hariç) SATIŞ İLANI


1 - Belediyemize ait Kombi Mix Sathi Kaplama Makinası (Altındaki Kamyon hariç) 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 24.11.2022 Perşembe günü saat 09:30'da Hamidiye Mah. Kuvayımilliye Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Encümen Odasında yapılacaktır.

 

Marka Model

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat

İhale  Saati

 

1

 

2018 Yılında Yaptırılmış Kombi Mix Sathi Kaplama Makinası (Altındaki Kamyon Hariç)

 

280.000-TL+%18 KDV

 

8.400-TL

 

09.30

           
  2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter  tasdikli vekaletname ve imza örneği
 7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 8. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 9. Şartname alındı makbuzu
 10. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 11. Araç görme belgesi

3 - İhale bedeli peşin ödenecektir.                                                                                                                  
4 - Tahmini bedel  üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 kesin teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 – Satış  ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 23.11.2022 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.  
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100- TL  Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.  
8 -  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye  Başkan Yardımcısı