GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

1 - Gemlik Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 21.03.2024 Perşembe günü saat 09:30'da Hamidiye Mahallesi, Kuvayı Milliye Bulvarı, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No : 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Encümen Odasında yapılacaktır.

Sıra
No

Mahalle/İlçe

Ada/Parsel

Niteliği/İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Saat

 

1

 

Hisar Mah./Gemlik

 

186/29

 

8.277,21 m²

 

Arsa/Küçük Sanayi Alanı

 

78.633.495-TL

 

2.360.000-TL

 

09:30


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 3. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu
 4. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (E-Devletten)
 6. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
 7. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
 8. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
 9. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü
 10. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
 11. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 12. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur
 13. Şartname alındı makbuzu
 14. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
 15. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.
4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 20.03.2024 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 500-TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.Emine Aksel TÜMER
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı