Fen İşleri Müdürlüğü

Fatih KÖSE

Telefon 0 224 513 45 49
E-mail fen@gemlik.bel.tr
Adres Eşref Dinçer Mah. 350 nolu Sok. No:34 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1
Bu Yönetmeliğin amacı; Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2
Bu Yönetmelik, Gemlik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 • Belediye: Gemlik Belediyesini,
 • Başkan: Gemlik Belediye Başkanını,
 • Başkanlık: Gemlik Belediye Başkanlığını,
 • Üst yönetim: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarını,
 • Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,
 • Müdür: Fen İşleri Müdürünü,
 • Personel: Fen İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

ifade eder.

Görev Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün görevleri
MADDE 5
 • Müdürlüğün genel görevleri:
  • İlçe belediyesi sınırları içinde stratejik plan, performans programı ve Başkanlık talimatlarına uygun olarak tüm yapım, imalat, bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmak ve yaptırmaktır.
 • Yol yapım ve bakım ile ilgili görevleri:
  • Belediye sınırı içinde ilçe belediyesine ait bulunan yolların bakım ve onarımını yapmak,
  • Hizmet alanına giren tüm ilçe sınırları içindeki cadde ve sokak bazında olan hizmetlerin tespiti, ölçümlerinin yapılması, yaklaşık maliyetinin hazırlanması program bütçeye alınması,
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından resmi olarak belirlenen planlarda mevcut yola terkleri yapılmış belediyeye ait yolların açılması ve yapılması,
  • Mevcut yolların, sokak ve caddelerin genişletilmesi, düzenlenmesi, alt temel ve temel tabakasının teşkili, malzeme nakli, serilmesi, sıkıştırılması ve kaplanması,
  • Mahalle içi veya yeni açılan yolların stabilize serilmesi, sıkıştırılması, kullanılır hale getirilmesi, tretuar ve refüjlerinin yapılması veya yaptırılması,
  • Asfalt kaplama yapılacak mevcut yolların tasfiyesi, temizlenmesi, asfalta hazır hale getirilmesi, asfaltlanması, yaya kaldırımlarının ve hız kesicilerin yapımı,
  • Asfalt için gerekli malzemeyi tespit etmek, temini için Mali Hizmetler ve satın alma bürosu ile koordinasyonu sağlamak ve sonuçlandırmaktır.
  • İlçemizdeki cadde, sokak ve meydanların plana ve programa uygun olarak tanzimi ve ıslahını yapmak, iyi ve bakımlı bir halde bulundurmak, engellilerin kullanımına uygun hale getirmektir.
 • Bina ve tesis yapımı ile ilgili görevleri:
  • Belediyenin yaptıracağı her türlü bina, tesis, istinat duvarı, spor tesisi gibi yapı ve imalatların yapılması ve yaptırılması,
  • Belediye hizmet binaları ve birimlere gerekli olan ek binaların ve tesislerin yapımı, bakımı, tadilat ve onarımının yapılması veya yaptırılması,
  • Program ve bütçeye bağlı olarak ihaleye çıkacak işlerin ihale dosyasının, ihale şartnamelerinin ve yaklaşık maliyetinin hazırlanması ve hazırlanan dosyanın Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilmesi,
  • İhalesi yapılan işlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Tamamlanan işlerin geçici kabul ve kesin kabullerini yaparak idarenin onayına sunmak,
  • Vatandaşlardan gelen şikayet ve teknik bilgi talebi gibi dilekçelerini incelemek ve cevap vermek, teknik bilgi ve destek isteyen diğer kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktır.
 • Diğer görevleri:
  • İlçe içinde mahalle ve sokaklarda bulunan terk edilmiş veya ikamet edilen tehlikeli yapıların İmar ve Şehircilik müdürlüğünce tespitleri yapılarak çevreye zarar vermemeleri için her türlü yasal işlemlerin yapılmasından sonra, gerektiğinde yıkmak ve molozları temizlemek,
  • İlçemizdeki belediyemize ait hafriyat döküm alanlarının idaresi ve kontrolü,
  • Her türlü yıkım, hafriyat, zemin düzenleme, stabilize ve temizleme hizmetleri,
  • Müdürlüğün görev alanları ile ilgili teknik ve bilimsel eğitim, seminer, konferans, gezi ve inceleme gibi eğitici, öğretici ve geliştirici faaliyetler düzenlemek, katılımı sağlamak ve gerektiğinde öğreticilik yapmak,
  • Müdürlüğün çalışma alanlarında yaptığı görevler ve buna bağlı konularda ilgili üst makamlara bilgi vermek,
  • Diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği kurmak ve yürütmek,
  • Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları :
MADDE 6
 • Fen İşleri müdürünün görev ve yetkileri:
  • Müdürlüğünün ve bağlı alt birimlerinin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
  • Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
  • Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
  • Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve ilgili mevzuatın tam ve zamanında uygulanmasını sağlamak,
  • Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
  • Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
  • Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
  • Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
  • Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
  • Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,
  • Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
  • Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
  • Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin işlemlerini yürütmek,
  • Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
  • Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
  • İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamaktır.
 • Fen İşleri müdürünün sorumlulukları:
  • Görev ve yetkileri çerçevesinde, idari ve mali işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Stratejik plan ve performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
  • Müdür, yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili olup, Başkan ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.
Teknik Personelin görev, yetki ve sorumlulukları: MADDE 7
 • Teknik personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  • Yüklenici firmalara yaptırılan yapım, yol, bordür, tretuar, döşeme vb. faaliyetlerin kontrollük hizmetlerini yürütmek.
  • Çalışmaların başlangıcında tutanak hazırlayarak belirlenen yüklenici firmaya yer teslimi ve işe başlama tutanağım hazırlamak,
  • Çalışmalar sonucunda hak ediş raporunu hazırlamak ve gerekli görülen durumlarda ilgili düzeltmeleri yapmak ve puantaj yapılmasını sağlamak,
  • Hazırlanan hak ediş raporunun önce müdürlük daha sonrada başkanlık tarafından onaylanarak ve yüklenici firmaya ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,
  • Kontrollük Hizmetleri Prosedürüne göre geçici kabulü yapılan bina tesis yapımı, bordür ve tretuar döşenmesi, asfalt serilmesi gibi hizmetlerin hesaplarını incelemek,
  • Bu hizmetlere ait dosyadaki evraktan ve hesaplan kontrol ederek tespit edilen eksiklik yada uygunsuzlukları ilgili yüklenici firma ile görüşerek gidermek,
  • Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Teklif belgesini hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak,
  • İş Deneyim Belgeleri (İş Bitirme, İş Durum, İş Yönetme ve İş Denetleme Belgelerini) hazırlamak,
  • Arazi ölçümü değerlendirme işlemlerinin belirlenmesinden sonra iş makineleri ile yolun hafriyat veya dolgusunun yapılmasını sağlamak, eğer gerekli ise yol yapılacak arazinin drenaj, yol şev hendekleri ve tesviyesi gibi ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak, Yol yapılacak arazi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüşerek su, kanalizasyon, doğal gaz, telefon gibi teknik alt yapının oluşturulmasını sağlamak, Yol yapılacak zeminin fiziksel durumu ve yolun genişliğini dikkate alarak serilecek alt temel malzemesinin kalınlığını belirlemek,
  • Alt temel malzemenin yola serilmesi, sıkıştırılarak stabil hale getirilmesini sağlamak, bordür ve tretuarların yapılması için kot çalışmalarına başlamak, bordür ve tretuar yapımının tamamlanmasından sonra yola üst temel malzemenin serilerek asfalt için hazır hale getirilmesini sağlamak,
  • Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve yönlendirmeleri yapmak,
  • Bölümündeki çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak,
  • İlçe sınırları içinde Belediyemiz tarafından yapılan hoparlör sisteminin kontrolünü yapmak, onarmak.
  • İlçe sınırlan içinde belediyemiz tarafından aydınlatılan alanların kontrolünü yapmak, onarmak ve tehlike yaratacak kesimlerde gerekli tedbirleri almak,
  • Bayram ve önemli günlerde ses tesisatını kurmak, her zaman kullanılabilecek durumda bulundurmak, m)Yapılacak aydınlatma, bakım, onarım için gerekli malzeme listesini tanzim ederek Fen İşleri Müdürüne sunmak,
  • Üst yönetim ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Şef veya büro sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8
 • Müdürlükte görevli Şefler veya büro sorumluları, başında bulunduğu işyeri, şantiye veya büroda yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasından ve yaptırılmasından Müdüre ve üst yönetime karşı sorumludur.
 • Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.
Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9
 • Müdürlükçe yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Müdürün, Şeflerin veya büro sorumlularının verdiği tüm görevleri, iş ve işlemleri, tam ve zamanında yapmakla görevlidirler. Yaptıkları işin günlük beyanı, yazılı olarak raporlaması gibi işleri de yaparlar.
 • Tüm personel, çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.
Personelin çalışma düzeni
Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.